1465-80

درحالیکه یکی از پزشکان محبوب ایرانی، که در هنر عکاسی، دستی توانا دارد و اخیرا آتلیه ای برپا داشته تا با تهیه عکس هایی از هنرمندان و نویسندگان، شعرا، در مجله جوانان 2 صفحه «یادها و خاطره ها» را ارائه بدهد.
ما پیشاپیش تصاویر خاطره انگیزی از دفتر زندگی هنرمندان محبوب از دست رفته را از نظرتان می گذرانیم تا به هنرمندان مقیم خارج بپردازیم
منوچهر سخائی عزیز را با تصاویر خاطره انگیزش به یاد می آوریم

منوچهر سخائی هنرمند ارزنده ای که زود از دست رفت، باهمه هنرمندان دوستی دیرینه داشت، احترام پیش کسوتان را داشت و هنرمندان جوان را نیز تشویق و تائید و یاری می کرد.
باهم دفتر خاطره هایش را ورق می زنیم.

1465-83

1465-84

1465-85

1465-86

1465-87

1465-88

1465-89

1465-90