1354-51

 

1354-52

منوچهروثوق که قبل از انقلاب از پرکارترین ومحبوب ترین بازیگران سینما بود، در کوچ به خارج از حرفه خود بدور افتاد، ولی بقول دوستان وهمکاران غیرت و غرور سبب شد، او به کارهای سخت تن بدهد، تا سر خم نکند.
منوچهر در تمام 25 سال گذشته شب و روز کار میکند و هرگاه فرصتی بدست آورد به دیدار دوستان در کشورهای اروپا میرود، یکبار هم به لس آنجلس آمد و با دوستان قدیمی خود چون علیرضا میبدی  و شهروز رفیعی و بسیاری دیگر دیدار کرد.
منوچهر با پیشنهاد بازی در تئاتر هم روبرو بوده ولی خودعقیده دارد قبلا با تجربه خوبی همراه نبوده است.

1354-53