شنبه گذشته در برنامه پرطرفدار و پربار هما سرشار، ژورنالیست برجسته در رادیو ایران 670AM،فریبرز داودیان هنرمند سرشناس ایرانی درجامعه بین المللی که توانایی خود را در عرصه رادیو تلویزیون هم ثابت کرده، با مهدی ذکایی سردبیر مجله جوانان گفتگویی داشت که با هم به اولین روزهای زندگی خبرنگاری اش سر زدند و بعد به گذر زمان و سپس شروع مجله جوانان در امریکا اشاره داشتند.
فریبرز داودیان موشکافانه مصاحبه کرد و مهدی ذکایی صمیمانه جواب داد که بسیار مورد توجه شنوندگان رادیو قرار گرفت.

1644-30