1551-21

1551-22

1551-23

1551-24

موری نوازنده توانای فلوت، خواننده خوش صدا، یک هنرمند فروتن و آگاه، یک هنر بزرگ دیگر هم دارد، آنهم مهندس تعمیر و تکمیل سازهای مختلف موسیقی است.
موری که با 3 آلبوم پرفروش لبخند گل، کیمیا و خاتون سابقه بیش از 30 سال رهبری ارکستر، نوازندگی، آهنگسازی و در سالهای اخیر خوانندگی، بعد ازگذراندن یک دوره مهندسی تعمیر و تکمیل سازها در یک دانشگاه معتبر در سیاتل، زندگی اش وارد مرحله تازه ای شد.
موری چند سالی برای یک کمپانی بزرگ SAM ASH بعنوان مهندس تعمیر و تکمیل سازها کار می کرد و خودبخود با بزرگترین نوازندگان بین المللی از نزدیک همکاری و رفاقت داشت.
موری به جرات یکی از حرفه ای ترین اساتید این کار در جامعه موسیقی امریکایی معرفی شده است و با تشویق هنرمندان بین المللی سرانجام شاپ خود را دایر نمود.
اینروزها وقتی وارد شاپ:
Mory’ Wood Winds & Brass
Musical Instrument Repair
میشویم بروی دیوارها، تصاویر برجسته ترین نوازندگان بین المللی را می بینیم که همه تصاویر خود را بنام موری امضا کرده و از کار درخشان و بی همتای او تشکر کرده اند. چرا که معتقدند موری نه تنها سازهایشان را تعمیر و تنظیم می کند، بلکه گاه ساز تازه ای خلق می کند. موری خود اینروزها دست به ساخت سازهای مختلف زده، که بنام خود به بازار می فرستد.

1551-25

Mory’s
Woodwinds & Brass
Musical Instrument Repair
[email protected]
7021 Canoga Ave. #D
Canoga Park, CA 91303
Tel: 818-439-7700