1384-64

1384-65

جدیدترین موزیک ویدیوی اندی بنام «حسرت» بروی سایت ها، رکورد اینترنتی بیسابقه ای برجای نهاد وبالاترین هیت ها را گرفت.این موزیک ویدیو که با صدای اندی ماندگار خواهد شد، قلب نسل جوان را در سراسر دنیا تکان داد.
این موزیک ویدیو را کوجی باهنرمندی خاص کارگردانی کرده و به گفته صاحبنظران این کار، بهترین اثر کوجی در تمام سالهای اخیر است و در تهیه وساخت این ویدیو کمپانی معروف  Black List Digital  نقش مهی داشته و این موزیک ویدیو درجامعه امریکایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

1384-66