1690-54

موفقیت فیلم سمیر در فستیوال ایندیانا پلیس
با حضور درخشان مری آپیک به روایت تصاویر

Mary Apick & Imam Nazemzadeh In
SAMIR. A Warner Brothers Film

1690-55

1690-57