1354-66

1354-67

ناصرملک مطیعی چهره ماندنی سینمای دیروز ایران، حدود 10 سال پیش در سفری به لس آنجلس، مهمان دفتر جوانان بود. در همان لحظه ورود سراغ استاد فرهنگ فرهی را گرفت، که وقتی همدیگر را دیدند آغوش بروی هم گشودند واشک ریختند و بعد از داریوش پرسید، اتفاقا همان لحظه زنگ زدیم، داریوش توی شهر بود وقتی فهمید ملک مطیعی اینجاست،خودش را رساند، چه دیدار پرشور و قشنگی بود. هر سه از گذشته ها گفتند و ملک مطیعی  از ترانه های ماندگار داریوش گفت واینکه چقدر خوشحال میشود در کنسرت داریوش حضور داشته باشد که متاسفانه میسر نشد ولی داریوش زمان خداحافظی ملک مطیعی را بغل گرفت و گفت قول میدهم یک روزی در ایران برایت بخوانم.

1354-68