نمايشي بي  نظير از هنر زيبانگاري و خوشنويسي ايراني در لوس آنجلس

 نامورترين زيبانگار ايران استاد علي بزرگمهر، به همراه دو تن ديگر از خوشنويسان نوگرا
پيمان حامد و رضا پاد ضيافتي دلپذير براي چشمان شما در خانه فرهنگ و  ايران درلوس آنجلس بر پا كرده اند

‌در ميان هنرمندان هم روزگار ما بزرگمهر تنها هنرمندي است كه خوشنويسي را در چارچوب نگارگري جايگزين  كرده و بهمراه آهوان دل انگيزش مفاهيم عميق گفته هاي بزرگان ادب ايران بزيور دلپذيري مي‌آرايد. واژه ها ابزار كار آفرينش اويند واژه هايي كه در دشت و بيابان بلند پرواز يك هنرمند تجهيزاتي شايسته شكارند. واژه هايي درهياهو كه از خاموشي دفتر و ديوان گريخته اند و مي‌خواهند چم و راز درون  را بر سر كوچه مستان و درون ميكده دلشدگان فرياد كنند، واژه هائي كه روزي بر كلك تواناي ابرمرداني  چون فردوسي و حافظ و خيام و مولانا  نشسته اند كه ترجمان برداشت هاي آنان در گذراي يك زندگي سرشار از انديشه و مهر و شيفتگي  بوده باشد استاد بزرگمهر آن سخن و  آن پيام را مي‌گيرد. زيرا درون نگرانه سربر آستان مولانا مي‌سايد و ديوانه وار چون روزگار كودكي- باغستان هاي سرسبز ميان آرامگاههاي عطار و خيام را در زادگاه خود نيشابور در مي‌نوردد و از دوردست ها آواي پير توس چون غريوي پيچيده در باد در گوش او مي‌پيچد- او دامان از دست داده اي است در پاي خرمن گلهائي كه باغباني چيره دست چون حافظ و سعدي، از گلبن شور  وشيدايي خويش چيده اند،  آنها را بر هم نهاده تا به بهاي يك نگاه گرم دلدار بفروشند.
او از كلك گهربار خويش ياري مي‌جويد تا چشم آدميان را به سوي جهاني ناشناخته كه خودشناخته است بكشاند  و به ما بگويد با آن توانائي هاي دروني مينوي خويش آهوي انديشه را در كدام مرغزاري به پويش واداشته  و مرغ پندار را در كدام سپهري فراسوي نه سپهر به پرواز برانگيخته.
ميان نگاره هاي استاد بزرگمهر كه هر يك هزار سخن براي گفتن دارند گيج و هاج ميشويد  آيا اينها آنچنان كه او ميگويد نگاره اند يا آميزه اي از بازرساني رازهاي غلطيده در آهنگ خوش شورها…‌آيا اين ها پيام اند يا ترفند و نيرنگ يك جادوگر؟ آيا همان >اثر يك رخ ساقي اند كه در جام افتاده است؟ آيا همان دلهاي خونين رامين و فرهاد وبيژنند كه >در قيامت سر از خاك بدر كرده اندتركان شيرازي اندكه بر بساط نشاط نشسته اند<؟ آيا آن مستان از پاي افتاده اندكه ياراي گرفتن جامي ديگر را از دست ساقي ندارند؟ پرسش اين است كه بر آنها چه نامي مي‌توان نهاد؟ آيا آنچنان كه استاد بزرگمهر ميگويد زيبانگاري اند؟
به راستي هنگامي كه نظامي مي‌سرايد:
 چنان بركشيدي و بستي نگار
كه به زان نيارد خرد در شمار
گوئي درباره نگارپرداز بي همانند زمانه ما استاد بزرگمهر سخن گفته است، هنر او  سرشار از  نوآوري و نوگرائي است.
استاد بزرگمهر به ياري كلك هنرآفرينش به واژه ها جان تازه اي مي‌بخشد آنها را از درون دل به تخت جمال مي‌نشاند و  اين واژگان را بمانند جانداران زنده مي‌كشد. هيچ نگاره او بازسازي كار پيشين او نيست او از خط مينياتور مي‌سازد. او همواره از بازسازي روي گردان است و به نوآوري دل بسته است.
ديرزماني است كه استاد بزرگمهر خود را از بند پيشگاماني كه درجا مي‌زنند رهانيده است و از همه آزمون ها سربلند بيرون آمده است. در سراسر جهان سرشناسان ومنتقدان هنري ايراني و غير ايراني درباره او و سبك بي پيشينه اش بسيار گفته اند و نوشته اند و او را بنام هاي اعجازگري درآغاز-استادي با كلك گهربار- هنرمندي به روشني آفتاب و گرمي مهر- فرزند سزاور ستايش ايران و بالاخره خوش رنگ پوش ترين هنرمند ايراني دوران معاصر ناميده‌اند.
ميان زيبا نگاره هاي او آهوان زيبايي كه همبازي هاي او در دوران كودكي او در نيشابور بوده اند خزيدهاند- اين آهوان رامشجو سمبل، معصوميت- لطافت آزادگي و  سمبل زن زيباي ايراني است- به گفته خود اين استاد اين آهوان سپاسي است از جانب او به زبان و دختران ايراني كه در طول تاريخ به آنها ستم بسيار رفته است.
كار او را اگر ميان هزاران كار بگذارند- بانگ بر ميدارد كه من كار بزرگمهرم- من آفريده استادي هستم كه از شگفتي هاي جهان- از پيش خويش چيزي شده است- بزرگمهر استادي جز پدر بزرگوارش  و تحسين و پيگيري همسر دلبندش كه هماره از آنها با ارج گزاري ياد مي‌كند به خود نديده است، نامش راچه ميتوان گذاشت، او از همان سالهاي آغازين نوباوگي بسيار خوش مي‌نوشته است، و دست نوشته هايش خواهندگان فراوان داشته است، آيا مي‌توان پذيرفت كه نيروهاي ناشناخته اي در جهان هستي، بي آنكه ديده شوند در كار آموزش برخي از آدميانند و اين هنرمند بي همتا خود يكي از اين آدميان بركشيده و برگزيده است؟
كاش ساليان دراز بماند و بپايد هنرمند پرتوان روزگار ما- استاد علي بزرگمهر  و نگاره هاي زيباي خويش را بپا كند با پيكره اين آهوان رامشجو كه هر يك راز دارند- آهواني در رنگهاي سبز و سرخابي و پيروزه اي  با اين جامه هاي رنگيني كه بر آنها پوشانده است، تا بتوانند آهنگ >ناز و نياز< را رساتر سر دهند و ما را از رشك و كينه وآز جدا كنند و به ميهماني  در جهان آشتي، دوستي و عشق فرا خوانند كه اين خود بزرگترين پيام استاد بي اعتناست با زيبانگاره هايش.
او به ادبيات كهن ايران بسيار آگاه است و بسيار خوب نيز شعر مي‌سرايد اما همواره دوست دارد  به همين نام زيبانگار او را  بنامند- او زيبانگاري است كه كارهايش را در سطح جهاني و در نمايشگاههاي بين المللي بارها  به چشم خوانندگان بسيار نمايش گذاشته و در هر حال حاضر در بيش از 40‌ كشور جهان و نزد بسياري از گردآورندگان آثار هنري آثارش طرفداران بسيار دارد او  و همسرش از اينكه  فرزندان دلبندشان  يعني آثار هنريشان در اطراف و اكناف جهان پراكنده اند خوشنودند چون براي خاطر اين فرزندان دوستان بيشماري در سراسر جهان يافتهاند ، نمايشگاه پيش روي كه از سوم تا ششم ماه مارچ درخانه فرهنگ وهنر ايران برگزار ميشود، نخستين نمايشگاه آثار پرارزش اين استاد بي همتاست و ضيافتي است دلپذير براي  چشمان هنردوستان ايراني و غير ايراني.
باآرزوي موفقيت

رضا پاد

honary10