1352-62

جمعه 10می از ساعت 6تا 9 شب نمایشگاه عکس های(از شهرهای مختلف ایران) کتایون افروز، فیلمساز،عکاس، که به تازگی به شهر فرشتگان آمده، گشایش می یابد و تا پنجشنبه 16 می ادامه خواهد داشت.
ورود برای عموم آزاد است.

Seyhoun Gallery:
9007 Melrose Ave., West Hollywood  CA 90069 

1352-61