1529-37

کانون هنرایران با افتخار تقدیم می کند:
نمایش «عارف نامه» برای اولین بار در لس آنجلس
یکشنبه 30 اکتبر در Gindi Auditorium

شاهرخ مشکین قلم هنرمند شناخته شده درباره نمایش طنز موزیکال «عارف نامه» که خود آنرا کارگردانی و بازیگری کرده می گوید:
عارفنامه يكي از نادر ترين متون متعهد و شجاع ادب معاصر، به قلم ايرج ميرزا ست. ويژه گي اين اثر در وهله اول، پرداخت بي پرده به مسئله خرافه و مذهب و در حاشيه؛ معضل سنت و فرهنگ و در آخر، باورهاي سياسي اولين دوره روشنفكري ايران (مشروطه) ميباشد.
شوربختانه هر سه اين موضوعات باعث شدند كه تقريبا در تمامي دوره هاي حكومتي، اين اثر پشت پرده بماند و بهترين دستاويز براي ارتجاعيون در ممانعت از آگاهي عام از اين اثر شگفت انگيز گردد. واژه هاي نامأنوس و نامتداول در ادبيات فارسي كه ايرج ميرزا بي پرده و بي پروا و با لحني فصيح و بليغ، به شيوايي در اين منظومه مثنوي به كار برده، بهانه تحريم اين اثر فوق العاده گشته اند.
آنچه مرا بيش از هر ايده و انديشه ای بر آن داشت كه اين اثر را بر روي صحنه آورم، دقيقا مبارزه با همين تحريم و خود سانسوري فرهنگي در جامعه پر از تزوير ما بود.
زيرا بر اين باورم كه با ممنوع كردن، سانسور و تحريم كردن نميتوان باعث آگاهي و رشد شد بلكه بر عكس، اگر ما توان مطالعه كتب اديان مختلف و يا انديشه هاي سياسي متفاوت را داشتيم ، ميتوانستيم انتخاب كنيم و انتخابهاي ما بر اثر دانش ما ميبودند و نه تحميل و قضا و قدر. چنانكه اكثر متولدين يك كشورمسلمان ، مسلمان ميشوند و اكثر فرزندان يك خانواده چپي، چپي بار ميايند .
و اما “عارفنامه” ايرج ميرزا به رغم شازده و از دودمان اشراف قاجار بودن، بسيار آزاديخواه و مشروطه طلب بوده و دوست و هم انديشه و هم مسلك سياسي عارف قزويني و بر عكس تصور عام، هيچ معضل خصوصي و افشاي روابط جنسي بين ايشان، مد نظر اين منظومه نيست .

1529-38

تداعی عارفنامه”
نمايشنامه اي با حضور عارف قزويني و ايرج ميرزا كه در خانه خويش انتظار ميزباني دوستش را ميكشد، عارف قزويني براي اجراي كنسرتي در باغ ملي مشهد، به شهر رسيده و مشغول تدوين آن است، و با مشكلاتی غير مترقبه دست و پنجه نرم ميكند، حال آنكه ايرج در فراغ خاطر، بساط عيش و نوش را مهيا كرده. اين دو محيط متفاوت در صحنه، به صورت نمادين، فضاي خانه ايرج و باغ ملي را تداعی ميكنند، و در واقع مكالمه اي بين دو شخصيت در صحنه رخ نميدهد بلكه گِله نامه ايرج در انزوا و در لايه ها و زمانهاي مختلف نگاشته ميشود، در همين حين عارف به خواندن مشغول است و گاه اين ترانه ها با فصلهاي شعر ايرج، به صورت سؤال و جواب بنظر ميرسند.
نمايشنامه بصورت طنز سياسي، موزيكال، همراه با رقص و آواز ، همه در خدمت تأتر ميباشند.
با مقدمه ای از هما سرشار – شاهرخ مشكين قلم (ايرج ميرزا) نریمان حجتی (عارف قزويني)

Gindi Auditorium
Sunday, October 30, 2016 – 7pm
American Jewish University.15600 Mulholland Dr
Los Angeles CA 90077 Information: (310) 477-4141