1345-64

1345-62

امسال هم نوروز در میدنایت میشن دان تاون، به هزاران بی خانمان غذا دادند. این برنامه چند سالی است در دان تاون لس آنجلس اجرا میشود و دل هزاران نفر را بمناسبت نوروز شاد می کنند.
امسال در جمع چهره های معروف هما سرشار، اندی و شینی، هوشنگ توزیع و چند نفر دیگر حضور داشتند.
اندی گفت من احساس می کنم به این شهر مدیون هستم،چون این شهر بمن و خانواده ام همه چیز داده از مدرسه و کار، بیمارستان که من وظیفه خود میدانم که به این شهر خدمت کنم.
من خوشحالم که در مراسم میدنایت میشن ، بامردم فقیر و نیازمند از نزدیک حرف زدم، با آنها غذا خوردم و کلی دچار آرامش شدم.

1345-63