1349-72

 

از نادرهنرمندان ایرانی که با ورزش 1349-73کاملا آمیخته، نوش آفرین است.
نوش آفرین در هر شرایطی دست از ورزش نمی کشد، او چه در باشگاه های ورزشی، چه شنا و چه دوچرخه سواری و چه پیاده روی خود را پر انرژی وسالم نگهداشته است.
بروایتی اگر یکروز مسابقه دو استقامت و شاید سرعت میان خوانندگان زن برگزار شود، نوش آفرین بیشترین امتیاز را می آورد و همین سبب شده در طی ده سال گذشته با وجود تشویق دوستان و آشنایان تن به هیچ جراحی پلاستیک ندهد، چرا که معتقد است تا ورزش می کند نیازی به جراحی نیست.