1691-55

این همت و عشق و وفاداری، آذرفخر ستاره با سابقه تئاتر و سینماست، که شوهر هنرمندش، کامران نوزاد هنوز با وجود بیماری می کوشد هنوز برپا باشد، هنوز به فردا چشم بدوزند.
کامران نوزاد که سابقه درخشانی در عرصه تئاتر دارد و بازی درخشان او در بسیاری از نمایشات از جمله محاکمه سینما رکس فراموش نمی شود، دو سال پیش درمراسم گرامیداشت اش در کانونشن سنتر سانتاکلاریتا، با یاری از این نمایش ماندنی، ویدیوئی که 30 سال پیش ضبط شده بود پخش شد درحالیکه چهره های آشنای تئاتر چون پرویز صیاد، بهرام بیضایی، هوشنگ توزیع، علی پورتاش، علی فخرالدین، ماشامنش و شهرام بروخیم با سبدهای گل و کلی ستایش و مهر حضور داشتند.
آذر فخر را می ستائیم بخاطرپایداری اش، مهرو عشق پایان ناپذیرش و نیرویی که در تمام این سال ها بیماری کامران نوزاد به او هدیه کرده است. تا آذرهست کامران می ماند.

1691-56

1691-57

1691-58