1619-22

خیلی ها مشتاق خبرهایی از ستارگان معروف قبل از انقلاب هستند. ستارگانی که در ضمن جنجال آفرین هم بودند.

1619-23

1619-24

1619-25

جالب است بدانید گلی زنگنه ستاره معروف که در آخرین فیلم فردین «برفراز آسمانها» بازی کرده، سالهاست در لندن زندگی می کند و زندگی بسیار آرام و دور از هیاهویی دارد و در هیچ فیلمی هم درا ین 40 سال ظاهر نشده است.
«شهین» ستاره قدیمی سینما که در فیلم ها با فردین و ایرج رستمی ظاهر شده بود، سالهاست درکانادا در کنار فرزندان و نوه های خود زندگی می کند مجله اینترنتی قدیمی ها اشاره ای دارد به بازنشستگی و بعد هم بیماری و بستری شدن شهین که سرانجام او را به یک مرکز مراقبت های ویژه بردند.

1619-26

«آرام» ستاره معروف سالهای 50، به دنبال ازدواج با یکی از دست اندرکاران سینما، بکلی به یک زن خانه دار مبدل شد و دیگر در فیلم ها ظاهر نشد.

1619-27

آقای مربوطه (بهزاد اشتیاقی) بعد از انقلاب به کلی دست از فعالیت کشید، او که با برنامه همه شب خود «آقای مربوطه» محبوب همگان شد و به اتفاق همسرش فرشته مهبان و مادر همسرش فرخ لقا هوشمند، مثلث هنری داشتند درست 40 سال است در هیچ برنامه ای حضور نیافته و بقول خودش هنوز شبها خواب آقای مربوطه را می بیند و به کار نقاشی و فروشگاه آنتیک خود مشغول است.

1619-28

1619-29