1612-1

با مرتضی فرزانه

در یک مراسم پر احساس در وست وود مورچری لس آنجلس، مسئولان این مرکز که مدیریت آن را یک ایرانی دارد تولد هایده را جشن گرفتند و بسیاری از هنرمندان سرشناس و فرزندان و دوستان هایدهدر این مراسم حضور داشتند و درباره هایده سخن گفتند و ستار آهنگی از او خواند.

1612-2

1612-3

1612-4

1612-5

1612-6

1612-7

1612-8

1612-9

1612-10

1612-11

1612-12

1612-13

1612-14

1612-15

1612-16