مرتضي قمصري همكار قديمي مان در مطبوعات، راديو و تلويزيون چهار بامداد جمعه ١٧ مارچ در بخش ICU بيمارستان آليويو سرانجام بدنبال از كار افتادن كليه ها، قلب و ريه پرواز ابدي خود را آغاز كرد.
ياد مرتضي را بخاطر روحيه طنز آلود و عكسهاي خبري جاودانه، گزارشات هنري، اجتماعي همواره با دوستان و آشنايان زنده نگه ميداريم.
مراسم خاكسپاري مرتضي عزيز روز يكشنبه ٢٦ مارچ ساعت ١١ صبح در آرامگاه پيرس برادرز در وست ليك برگزار ميشود.

1