1712-18

هفته قبل پروفسور کاظم فتحی بر اثر بیماری در خانه اش در لاس وگاس درگذشت
پروفسور فتحی از جراحان برجسته مغز در امریکا بود که برنده مدال طلای جراح برجسته مغز در امریکا شد پروفسور فتحی شاعر با احساسی بود وبیش از27جلددیوان آثار خودا منتشر کرد وآخرین کلام در واقع آخرین اثر او بود که بدست بسیاری رسید وخبر از توانائی هاو احساسات پر شورش داشت
پروفسور فتحی به رسانه ها لطف خاصی داشت ویک حامی ومشوق خوب بود خانه اش در لاس وگاس همیشه پذیرای دوستان بودجایش همیشه خالی است گرچه آثارش همیشه میماند
فقدان اورا به همسر گرامی اش گیتا خانم ودختر نازنین اش دکتر آرزو فتحی ونو ه هایش رامین وآرمان تسلیت میگوئیم
سردبیر وهمکاران مجله جوانان

1712-19

الگر معاون رییس جمهور آمريكا و پرفسور فتحی

1712-20

دكتر جهانشاه صالح در جمع دانشجويان، پرفسور نجفی
جراح قلب، دكتر نيكخواه قهرمان بوكس