1323-88

1323-92

پرويز خواننده معروف كه باآلبوم موفق و سينگل هاي  پرطرفدار،1323-91 در طي دو سه سال اخيربراي خود موفقيتي خوب ساخته،  مي‌گويد در چند برنامه اخيرم با استقبال پرمهر و دور از انتظار مردم روبرو شدم 1323-90بخصوص برنامه اخيرم در پيرس كالج،  بمن اميدهاي تازه اي داد،  چه زمان اجراي برنامه وطن كه همه با من خواندند و چه هنگام اجراي دوصدايي با شيرزاد خواننده جوان كه ازكانزاس به لس آنجلس آمده بود و ترانه هاي خاطره انگيز لب كارون و واويلا ليلي چنان1323-89 مردم را به هيجان آورد كه همه ترانه ها را با ما خواندند و همچنان خواستار اجراي آهنگهاي ديگري بودند.