1341-15

هفته قبل در نشریه ایرانیان،چهره تازه ای از پرویز بهادر هنرمند سینما و تاتر، مجری و گوینده 1341-16رادیویی، و دوبلور توانا را دیدیم، چهره ای که نشان میدهد با وجود گذر سی و چند سال، هنوز سرحال و خوش چهره باقی مانده است.
پرویز بهادر اینروزها در رادیوصدای امریکا، در بخش خبری فعال است و در طی سالهای اخیر در واشنگتن دی سی در زمینه های فرهنگی وهنری فعالیت پرثمری داشته است ونکته جالب اینکه هنوز از صدای پرقدرت و جذابی برخوردار است.