1347-44

1347-45

پرویز خواننده معروف، یکی از پرهیجان ترین برنامه های خود را در مراسم سیزده بدر تاوزند اوکس اجرا کرد، بطوری که همه حاضرین را به صحنه پایکوبی و هم آوازی با خود کشید.
پرویز به درخواست مردم، ترانه های محبوب خود را اجرا کرد و جالب اینکه خیلی ها ترانه را پیشاپیش می خواندند و پرویز آنها را دنبال می کرد.

1347-43