1513-26

مرتضی فرزانه
همه ساله من وهمسرم که به ایران می رویم به خاطر دوستی دیرینه ای که با ستاره سابق سینمایی ایران پوری بنایی داریم در بیشترمراسم خیریه در کنار اوهستیم. در هفته گذشته در یک گردهمایی خیریه که در یک سالن بزرگ بر پا شده بود و پوری بنایی که یکی از گردانندگان این مراسم بود. بخاطر عروسی چهارده دختر و پسر بی بضاعت بر پا شده بود که خیرخواهان زیادی شرکت کرده بودند که هر یک به فراخور توانایی مالی شان کمک های خود را اهدا کردند. یکی چهارده یخچال، دیگری چهارده تخته قالی، خیری دیگر ماشین لباسشویی، و پریوش هاشمی زاده خواهر پروین آتابای، از دیگر خیرین بود که جارو برقی اهدا نمود، همانگونه که در عکسها می بینید هر جا که این ستاره سابق سینما حاضر می شود نه تنها دوستداران او برای گرفتن امضا وعکس بدور او جمع می شوند بلکه هنرمندان امروز سینما تاتر وتلویزیون هم در کنار او قرار می گیرند. در عکس می بینید همایون خرم فرزند زنده یاد همایون خرم و مسعود فروتن کارگردان و مجری تلویزیون و هنرمندان دیگر امروز سینما وتلویزیون هم حضور دارند.

1513-27

1513-28

1513-31

1513-29

1513-30