خانواده محترم حسيني
درگذشت حسين حسيني
 هنرمند خوب و با سابقه
را كه سالها براي مردم خاطره ساخت
 را به  شما، بويژه همسر و فرزندان عزيزش
و‌ برادران و خواهران گرامي‌اش و جامعه هنري
 وهمكاران تلويزيوني اش
 صميمانه تسليت مي‌گويم

گوگوش

 

 

هوشنگ عزيز،
 خانواده محترم حسيني
درگذشت هنرمند نازنين
 و دوست قديمي
حسين حسيني را به شما صميمانه تسليت مي‌گويم.

بهروز وثوقي