1348-6

 

 1348-3

وقتی با «پیام شایانی» از محبوب ترین وپرکارترین وبقولی براترین وموفق ترین وکلای ایرانی حرف میزنیم، فروتنانه می گوید همه موفقیت های دفتر حقوقی ما،همه پیشرفت ها وهمه پیروزی های ما در دادگاه ها علیه کمپانی های بیمه، مدیون حمایت و لطف و تشویق هموطنان عزیز و کادر مجرّب و کارآموزده و با تجربه این دفاتر است.
در دفاتر ما نخبه ترین وکلا وکارکنان ایرانی و امریکایی بکارمشغولند و برای هر پرونده، ساعتها وقتی می گذارند. پیگیر همه لحظات آن، فراز ونشیب های پرونده هستند، تا در مورد پیروزی  در آن پرونده اطمینان نداشته باشند، پا جلو نمی گذارند، چرا که رسیدن به چنین مرحله ای که مردم با همه وجود به دفاتر ما ایمان دارند، کار آسانی نبوده است با نگاهی به کارنامه  پیام شایانی، می بینیم که ابتدا دانشکده پزشکی را در تگزاس پایان داده، دو سال بعنوان اینترنشیپ در بخش جراحی، تجربیات گرانقدری بدست آورده و درحالیکه اینروزها هیچگونه فعالیت پزشکی ندارد، ولی از همان تجربیات در کار خود بهره می گیرد. خصوصا در زمینه تصادفات، زمین خوردگی، صدمات منجر به مرگ و خدمات ناشی از کار، که همه و همه در یک چارچوب حرفه ای از سوی پیام شایانی و همکاران شان به مسیری موفقیت آمیزی هدایت میشود.
پیام شایانی می گوید همین آموخته های پزشکی پشتوانه علمی من در کنار بیش از 3 دهه فعالیت حقوقی و وکالت من همکاران وکیلم در دفتر حقوقی شایانی با دریافت بالغ بر یک صد میلیون دلار خسارت و دریافت حقوق حقه موکلین مان است.
پیام شایانی برنامه های آگاهی دهنده رادیویی خود را هر دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح، هر چهارشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر و یک هفته درمیان جمعه ها از ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو AM 670 ارائه میدهد و دفاتر حقوقی پیام شایانی در بورلی هیلز، وودلندهیلز، ارواین، سن دیه گو و سن حوزه با تعیین وقت قبلی دایر و فعال است.

1348-4

دیدگاه های مردم
 درباره پیام شایانی وهمکاران
برای پیام شایانی وهمکارانش دیدگاه های مردم بسیار ارزشمند است، بهمین جهت با گروهی از موکلین دفتر حقوقی شان و همچنین کسانی که به دفترشان زنگ زده و راهنمائی خواسته بودند گفتگو کردیم.
یکی از موکل ها گفت:
من به اتفاق همسر و پسر 6 ساله ام تصادف کردم،همه دچار دلهره وترس شده بودیم، به توصیه  دوستی به پیام شایانی زنگ زدم، حضور آنها در محل تصادف به ما انرژی داد، احساس کردیم  درکنارخانواده خود هستیم، همه مراحل پرونده ما را دفتر پیام شایانی دنبال کرد و خیلی زود درباره نتیجه پرونده نیز با ما حرف زد. این نشانه تجربه فراوان و تسلط به کار وکالت بود، ما سریع تر از آنچه فکر می کردیم به آخر این پرونده رسیدیم و با وجود پیچیده بودن مراحل تصادف، همکاران پیام شایانی با مهارت خاص آنرا دنبال کرده و نقطه های کور پرونده را گشودند.مهم ترین مسئله برای من و خانواده ام، ابتدا حضور همکاران پیام شایانی  و بعد هم دیدار با خودش بود که براستی امیدبخش و انرژی زا بود.

موکل دیگری می گوید :
مهم ترین مسئله ای که من و خانواده، دوستانم را به پیام شایانی وهمکاران اش جلب کرد، صداقت او در کارش بود، پیام شایانی  از همان لحظه نخست از من و خانواده ام که دچار تصادفی شده بودیم خواست واقعیت را بگوئیم، عقیده داشت حقیقت در نهایت پیروز میشود و دروغ و دغل، دردسر بزرگی برای کسانی که درگیر تصادف خصوصا تصادف بزرگی می شوند ایجاد می کند.
ما از همان لحظه اول بدلیل اینکه تاحدی مقصر بودیم،واقعیت را گفتیم، جالب اینکه پیام شایانی وهمکارانش با بررسی  صحنه تصادف و گفتگو با شاهدان و پیگیری عاملین تصادف افراد مقابل ما، خیلی زود پرده از واقعیت هایی برداشتند، چون ما بسیاری از حواشی تصادف را حس نکرده بودیم.

ثریا می گوید:
من در یک فروشگاه زمین خوردم، ولی با اینحال با توجه به آشنایی با شیوه کار پیام شایانی، به او زنگ زدم و ماجرا راگفتم، ایشان توصیه کرد همان لحظه شاهد بگیرم وعکس بگیرم و علت زمین خوردن راکه روغنی بودن زمین بود، به نوعی ثبت و ضبط کنم و بعد هم صبر کنم تا همکاری را به سراغم بفرستد.
من همه این توصیه ها را بکارگرفتم، جالب اینکه دردهای کمر وگردن ودستهایم از فردا شروع شد و کارم به بیمارستان کشید و شاید اگر همه آن توصیه ها را گوش نمی دادم ومدارک وشواهد و عکس و فیلم تهیه نمی کردم، نماینده دفتر حقوقی پیام شایانی نمی آمد، من چنین خسارت هنگفتی که هنوز باورم نمی شود دریافت نمی کردم .

علی می گوید:
من وهمسرم درولی تصادف کردیم، خسارت اتومبیل بالا نبود، ولی ما چون سن وسال مان بالا بود، صدماتی دیدیم، دفتر حقوقی پیام شایانی، پرونده را با دلسوزی دنبال کرد، خیلی سریع آنرا مورد رسیدگی قرار داد وسرانجام با مبلغ بالایی، پرونده را پایان داد و ما هیچگاه این همه تلاش حرفه ای و صادقانه شان را فراموش نمی کنیم.

آقای جوانی می گوید:
من در پشت چراغ رابرتسون در بورلی هیلز توقف کرده بودم که دچار حادثه شدم، یک اتومبیل به شدت از پشت اتومبیل من کوبید، بطوری که من به سوی اتومبیل جلویی پرتاب شدم من قبلا ناراحتی کمر داشتم که با این حادثه ناراحتی ام بیشتر شد، کارم به بیمارستان کشید، پیام شایانی با دلسوزی و مهربانی و حوصله پرونده مرا دنبال کرد و ثابت کرد که ناراحتی کمر من بدلیل این تصادف شدید شده و خود بخود از شرکت بیمه خسارت بالایی گرفت. من سرعت عمل و دانش و آگاهی او را می ستایم.

خانمی از شمال کالیفرنیا میگوید:
من در شمال کالیفرنیا دوبار طی چند سال دچار تصادف شدم،ناچار شدم تحت عمل جراحی گردن و کمر قرار بگیرم و حدود 250 هزار دلار هزینه عمل و بیمارستان شد، من ابتدا یک وکیل در شمال گرفته بودم که نتوانست این پرونده را حرفه ای دنبال کند و ثابت کند که این ناراحتی ها به کدام پرونده ربط دارد.من سرانجام با پیام شایانی حرف زدم، پرونده ام را دنبال کردند، با تحقیق و بررسی دقیق، به شرکت بیمه ثابت کردند که این صدمات به کدامیک از تصادفات مربوط است و مبلغ بالایی نیز دریافت کردند ومن براستی معنای یک وکیل حرفه ای را فهمیدم.

شامی می گوید:
من در مسیر عابر پیاده بودم که یک اتومبیل از پارکینگ درآمد و از عقب بشدت بمن کوبید و مرا پرتاب کرد، بطوری که من دچار شکستگی استخوان شدم و در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفتم، بعد از  عمل هم دچار سکته قلبی شدم، پیام شایانی پرونده مرا دنبال کرد، با کمک همکاران خود، دلسوزانه پیگیر بودند تا به دادگاه و شرکت بیمه ثابت کرد که هم شکستگی استخوان،عمل جراحی و سکته قلبی همه به هم ارتباط دارند و مبلغ دور از انتظاری نیز دریافت داشت که من و فامیل و آشنایان باور نمی کردیم و همیشه سپاسگزارش هستیم.

1348-5

خانمی میانسال می گوید:
من در یک کارخانه تولیدی کار می کردم، بدلیل جابجا کردن جعبه ها، دچار کمردرد شدید شده و بعد هم فهمیدم که کمرم نیاز به عمل دارد، بیمه کارگر و کارمند،  ابتدا این مسئله را نمی پذیرفت، ولی با تلاش صمیمانه پیام شایانی و همکاران شان، پرونده بطور جدی دنبال شد و ثابت گردید که این ناراحتی براثر همان جابجایی جعبه های سنگین بوده است.

خانمی از اورنج کانتی:
دراورنج کانتی از روبرو با اتومبیلی تصادف کردم، این تصادف سبب شد تاندون های شانه ام پاره شود، من نمی خواستم تن به عمل بدهم، ولی امکان شدت این ناراحتی وعمل در آینده وجود داشت.
من پرونده ام را به دفتر حقوقی پیام شایانی سپردم، ایشان وهمکاران شان پرونده را دنبال کرده و ثابت کردند که این تصادف سبب پارگی تاندون ها شد و امکان قطعی وجود آورد که اگر در آینده نیاز به عمل باشد، هزینه عمل را از شرکت بیمه دریافت کردند.
این نظریات با توجه به تلفن هایی که به مجله جوانان شده و یا روی خط رادیو 670 آمدند و یا درمحافل و مجالس مختلف با مردم حرف زدیم، تهیه شده است.

برنده اتومبیل تویوتا
Toyota Camry
سوزان دیوید سون از تارزانا بود

دفاتر حقوقی پیام شایانی به مناسبت روز سیزده بدر و گردهمایی سنتی ایرانیان در بلبوآ پارک یک اتومبیل آخرین مدل تویوتا را در قرعه کشی بزرگ این روز ملی میهنی جای داد قبلا  پیام شایانی از طریق مصاحبه های خود و همچنین از طریق سایت دفاتر حقوقی شان
Tasadofat.com نام شرکت کنندگان درقرعه کشی را می پذیرفت و تاکید کرده بود که نیازی نیست که حتما موکلین دفاترشان باشند پیام شایانی گفت این فقط نوعی بزرگداشت روز سیزده بدر بود، خوشبختانه بیش از 3 هزار نفر شرکت کرده بودند، از همه نقاط وهمه سنین بودند، همین که بالای سن قانونی بودند، کافی بود.
درروز سیزده بدر، شاهین جامعی، روی صحنه جعبه نام های مردم را جلوی چشم همه گذاشته بود، از خود مردم خواست تا نام ها را بیرون بکشند، ضمن اینکه خود مردم با دوربین های خود، با تلفن های خود، همه مراحل را عکسبرداری و فیلمبرداری می کردند.
سرانجام نام برنده اتومبیل اعلام شد خانم سوزان دیویدسون، که خودش حضور نداشت، ولی خواهرش اعلام کرد که آنجا حضور دارد.
سوزان دیویدسون با شوهرش ازتارزانا آمده بودند، وقتی خواهر و دوستانش به او زنگ زدند و گفتند برنده اتومبیل شده، باورش نشد. تا سرانجام پیام شایانی به او زنگ زد و تبریک گفت و در آن لحظه بودکه باورش شد برنده اتومبیل تویوتا شده است.
بدنبال این رویداد خوش و هیجان انگیز، سیل تلفن های بسوی دفتر پیام شایانی سرازیر شد واز اینکه با امانت وصداقت این قرعه کشی انجام شده و تفاوتی میان موکلین دفتر و مردم دیگر نبوده بسیار سپاسگزاری کردند.

                           This is a legal Advertisement
                              تماس با دفاتر دکتر شایانی:

1348-7