1353-67

زویا زاکاریان یکی از ترانه سرایان برجسته است که بجرات دهها ترانه ماندنی سروده و در شهرت و اعتبار بسیاری از خوانندگان نقشی داشته است.
زویا از اولین سال کوچ تا همین چهار پنج سال پیش، هم ترانه می سرود و هم در کار نمایش و برنامه های تلویزیونی و در هر کاری نیز موفق و کارآمد.
زویا درحالیکه هنوز خواستاران فراوانی  برای ترانه هایش داشت، ناگهان بدون اینکه دلیلی برای دوستان و همکاران بیاورد، دست از سرودن ترانه، اجرای برنامه تلویزیونی و نوشتن و کارگردانی نمایش کشید و شنیدیم که به شغل معلمی پرداخته است.
عکس از: مرتضی قمصری

1353-68