سونیا‭ ‬ازدادگاههای‭ ‬شمال‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬گزارش‭ ‬میدهد

ستارخودش‭ ‬را‭ ‬تحصیلکرده،‭ ‬اهل‭ ‬زندگی‭ ‬زناشویی،‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬خانواده‭ ‬اصیل‭ ‬معرفی‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬درهمان‭ ‬جلسات‭ ‬اول‭ ‬دیدارمان‭ ‬درمهمانی‭ ‬خاله‭ ‬شهین،‭ ‬توجه‭ ‬مادرم‭ ‬و‭ ‬خاله‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کرد،‭ ‬مادرم‭ ‬زیرگوش‭ ‬من‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬پسره‭ ‬بدرد‭ ‬می‭ ‬خورد‭ ‬اهل‭ ‬خانواده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ولش‭ ‬نکن،‭ ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬او‭ ‬امشب‭ ‬برای‭ ‬شکارآمده،‭ ‬گفت‭ ‬خوب‭ ‬توجه‭ ‬کن،‭ ‬نگاهش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬برنمی‭ ‬دارد‭. ‬دو‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬شام،‭ ‬ستارزیرگوش‭ ‬من‭ ‬گفت‭ ‬نامزد‭ ‬که‭ ‬نداری؟‭ ‬گفتم‭ ‬نه‭  ‬چرا‭ ‬می‭ ‬پرسی؟‭ ‬گفت‭ ‬برایت‭ ‬نقشه‭ ‬دارم‭ ‬گفتم‭ ‬نقشه‭ ‬ات‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مادرم‭ ‬درمیان‭ ‬بگذار،‭ ‬من‭ ‬هیچ‭ ‬کاره‭ ‬هستم،‭ ‬گفت‭ ‬ولی‭ ‬بنظرمی‭ ‬آید‭ ‬دخترمستقلی‭ ‬هستی،‭ ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬اهل‭ ‬کلاب‭ ‬رفتن‭ ‬وآخر‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬نرسیدن‭ ‬نیستم،‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬اهل‭ ‬ازدواج‭ ‬هستم،‭ ‬به‭ ‬مادرم‭ ‬درایران‭ ‬قول‭ ‬دادم‭ ‬با‭ ‬همسرو‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬نوه‭ ‬به‭ ‬دیدارش‭ ‬برویم،‭ ‬گفتم‭ ‬اگربراستی‭ ‬قصد‭ ‬ازدواج‭ ‬داری،‭ ‬من‭ ‬باید‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬کاملا‭ ‬شناسایی‭ ‬کنم،‭ ‬گفت‭ ‬چگونه؟‭ ‬گفتم‭ ‬گواهینامه‭ ‬ات‭ ‬را‭ ‬بده‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬تلفن‭ ‬عکس‭ ‬بگیرم‭. ‬گفت‭ ‬بعد‭ ‬چی؟‭ ‬گفت‭ ‬شماره‭ ‬سوشیال‭ ‬سکیوریتی،‭ ‬آدرس‭ ‬خانه،‭ ‬محل‭ ‬کارو‭ ‬مدارک‭ ‬تحصیلی‭ ‬ات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نشان‭ ‬بده،‭ ‬خندید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬نمی‭ ‬خواهی‭ ‬چند‭ ‬تا‭ ‬عکس‭ ‬عریان‭ ‬هم‭ ‬ضمیمه‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬درون‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬کنترل‭ ‬کنی؟‭ ‬گفتم‭ ‬اگربه‭ ‬خودت‭ ‬اطمینان‭ ‬داری‭ ‬این‭ ‬مدارک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بده،‭ ‬گفت‭ ‬عکس‭ ‬گواهینامه‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬بردار،‭ ‬بقیه‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬خودت‭ ‬دنبال‭ ‬کن‭. ‬من‭ ‬ازگواهینامه‭ ‬اش‭ ‬عکس‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬آدرس‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬کمی‭ ‬مشخصات‭ ‬اش‭ ‬آنجا‭ ‬بود‭. ‬گفت‭ ‬لطفا‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬گواهینامه‭ ‬ات‭ ‬را‭ ‬بده،‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬ندارم،‭ ‬گفت‭ ‬فردا‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گذاریم،‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬برسان،‭ ‬گفتم‭ ‬اشکالی‭ ‬ندارد‭.‬

من‭ ‬فردا‭ ‬صبح‭ ‬بدنبال‭ ‬سوابق‭ ‬اش‭ ‬رفتم،‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬کالج‭ ‬بود‭. ‬صاحب‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬دو‭ ‬خوابه‭ ‬بود‭. ‬کردیت‭ ‬اش‭ ‬روی‭ ‬650‭ ‬بود‭ ‬زیاد‭ ‬خوب‭ ‬نبود،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دوستانش‭ ‬درفیس‭ ‬بوک،‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬ازآنها‭ ‬حرف‭ ‬زدم‭. ‬برایم‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬ستار‭ ‬یکبار‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬طلاق‭ ‬گرفته،‭ ‬اهل‭ ‬اعتیاد‭ ‬نیست،‭ ‬ولی‭ ‬ازقمار‭ ‬بدش‭ ‬نمی‭ ‬آید،‭ ‬گاه‭ ‬سری‭ ‬به‭ ‬لاس‭ ‬وگاس‭ ‬میزند‭.‬

تا‭ ‬حدی‭ ‬خیالم‭ ‬راحت‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬مادرم‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬گفت‭ ‬باید‭ ‬رسماً‭ ‬قدم‭ ‬پیش‭ ‬بگذارد،‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬ازفامیل‭ ‬هایش‭ ‬بیاید،‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬ضمانت‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬بکند‭! ‬خنده‭ ‬ام‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬چه‭ ‬ضمانتی؟‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬زن‭ ‬بگیرد،‭ ‬قصد‭ ‬تهیه‭ ‬کردیت‭ ‬کارت‭ ‬ندارد‭.‬

به‭ ‬ستار‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬قرارگذاشتم،‭ ‬درهمان‭ ‬جلسه‭ ‬اول‭ ‬به‭ ‬پاها‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬به‭ ‬سینه‭ ‬ام‭ ‬ورمیرفت‭ ‬من‭ ‬زیاد‭ ‬خوشم‭ ‬نمی‭ ‬آمد،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬تنها‭ ‬عیبی‭ ‬که‭ ‬دارد‭ ‬همین‭ ‬است،‭ ‬ازاین‭ ‬کاردچار‭ ‬هیجان‭ ‬میشود‭. ‬قرار‭ ‬سینما‭ ‬را‭ ‬گذاشتیم،‭ ‬درون‭ ‬سینما‭ ‬مرتب‭ ‬مرا‭ ‬می‭ ‬بوسید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬من‭ ‬میزد،‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬روی‭ ‬دستش‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬اگر‭ ‬ادامه‭ ‬بدهی‭ ‬ازسینما‭ ‬میروم‭ ‬بیرون‭.‬

ظاهراً‭ ‬آرام‭ ‬گرفت،‭ ‬ولی‭ ‬دست‭ ‬بردارنبود‭. ‬می‭ ‬گفت‭ ‬آرزویش‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یکروز‭ ‬بدن‭ ‬مرا‭ ‬عریان‭ ‬ببیند،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬درآن‭ ‬لحظه‭ ‬عشق‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬زمان‭ ‬خداحافظی‭ ‬کمی‭ ‬وحشیانه‭ ‬مرا‭ ‬بوسید،‭ ‬که‭ ‬بدم‭ ‬آمد،‭ ‬گفت‭ ‬مرا‭ ‬ببخش،‭ ‬تو‭ ‬آنقدر‭ ‬سکسی‭ ‬هستی‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬خودم‭ ‬نیست‭. ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬تغییر‭ ‬دکوراسیون‭ ‬آپارتمانش‭ ‬مرا‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬بدرون‭ ‬آپارتمان‭ ‬برد،‭ ‬دیدم‭ ‬عکس‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬من‭ ‬روی‭ ‬دیواراست‭ ‬فهمیدم‭ ‬درهرموقعیتی‭ ‬بدون‭ ‬اطلاع‭ ‬من‭ ‬عکس‭ ‬هایی‭ ‬ازمن‭ ‬گرفته،‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬عکس‭ ‬دراندازه‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬دیده‭ ‬می‭ ‬شد‭.‬

گفتم‭ ‬کار‭ ‬درستی‭ ‬نبوده،‭ ‬که‭ ‬بمن‭ ‬اطلاع‭ ‬ندادی،‭ ‬گفت‭ ‬توجه‭ ‬نکردی‭ ‬وگرنه‭ ‬من‭ ‬جلوی‭ ‬چشم‭ ‬خودت‭ ‬عکس‭ ‬گرفتم،‭ ‬ازاینها‭ ‬گذشته‭ ‬من‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬عکسها‭ ‬حرف‭ ‬میزنم‭. ‬سعی‭ ‬کرد‭ ‬به‭ ‬هرطوری‭ ‬شده‭ ‬مرا‭ ‬لخت‭ ‬کند،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬دربرابرش‭ ‬ایستادم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬درمورد‭ ‬من‭ ‬اشتباه‭ ‬می‭ ‬کنی‭ ‬چون‭ ‬من‭ ‬دختری‭ ‬آسان‭ ‬و‭ ‬دردسترس‭ ‬نیستم‭. ‬گفت‭ ‬ولی‭ ‬ما‭ ‬قصد‭ ‬ازدواج‭ ‬داریم،‭ ‬گفتم‭ ‬بله‭ ‬وقتی‭ ‬ازدواج‭ ‬کردیم،‭ ‬من‭ ‬درهرزمینه‭ ‬ها‭ ‬پیشقدم‭ ‬می‭ ‬شوم‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬6ماه،‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬مادران‭ ‬شان‭ ‬به‭ ‬خواستگاری‭ ‬آمد‭ ‬درحقیقت‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬دعوت‭ ‬کرد‭ ‬ودرآنجا‭ ‬با‭ ‬مادرم‭ ‬حرف‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یکماه‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬ما‭ ‬ازدواج‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬اش‭ ‬نقل‭ ‬مکان‭ ‬کردم‭.‬

ازهمان‭ ‬شب‭ ‬اول‭ ‬اصرارداشت‭ ‬من‭ ‬درفضای‭ ‬آپارتمان‭ ‬عریان‭ ‬راه‭ ‬بروم،‭ ‬حتی‭ ‬وقتی‭ ‬روی‭ ‬بالکن‭ ‬شراب‭ ‬می‭ ‬خوردیم،‭ ‬بازهم‭ ‬من‭ ‬باید‭ ‬لخت‭ ‬بودم‭ ‬ازچشمان‭ ‬هیزهمسایه‭ ‬ها‭ ‬خوشم‭ ‬نمی‭ ‬آمد،‭ ‬ولی‭ ‬ستار‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬بگذارنگاه‭ ‬کنند،‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬کم‭ ‬نمی‭ ‬شود‭. ‬دوست‭ ‬داشت‭ ‬زمان‭ ‬عشقبازی‭ ‬چراغ‭ ‬های‭ ‬اتاق‭ ‬ها‭ ‬کاملاً‭ ‬روشن‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬ها‭ ‬درپشت‭ ‬پنجره‭ ‬های‭ ‬روبرو،‭ ‬به‭ ‬تماشای‭ ‬ما‭ ‬ایستاده‭ ‬اند‭.‬

مرا‭ ‬واداشت‭ ‬سکسی‭ ‬ترین‭ ‬مایوها‭ ‬را‭ ‬بخرم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬استخرساختمان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬کنارساحل‭ ‬برویم‭. ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬مزاحم‭ ‬هم‭ ‬دوروبرمان‭ ‬بود‭ ‬وستارجلوی‭ ‬آنها‭ ‬مرا‭ ‬بغل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬بوسید‭.‬

من‭ ‬راستش‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬او‭ ‬عادت‭ ‬کردم،‭ ‬چون‭ ‬بقیه‭ ‬حرکات‭ ‬و‭ ‬رفتارش‭ ‬طبیعی‭ ‬بود،‭ ‬مرا‭ ‬عاشقانه‭ ‬دوست‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬قصد‭ ‬داشتیم‭ ‬بچه‭ ‬دارشویم،‭ ‬ولی‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬یکسال‭ ‬دیگرصبر‭ ‬کنیم،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬احتیاط‭ ‬لازمه،‭ ‬من‭ ‬حامله‭ ‬شدم،‭ ‬ستار‭ ‬خیلی‭ ‬ناراحت‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬کورتاژ‭ ‬کن،‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬مخالف‭ ‬بودم‭ ‬ولی‭ ‬او‭ ‬دست‭ ‬بردار‭ ‬نبود‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬حیف‭ ‬نیست‭ ‬این‭ ‬اندام‭ ‬زیبا‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حاملگی‭ ‬خراب‭ ‬کنی؟‭ ‬وعاقبت‭ ‬من‭ ‬علیر‌غم‭ ‬میل‭ ‬خودم‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬کورتاژ‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬براثرخونریزی‭ ‬تا‭ ‬پای‭ ‬مرگ‭ ‬هم‭ ‬رفتم‭.‬

یکسال‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬گذشت‭ ‬دوباره‭ ‬حامله‭ ‬شدم،‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬ستار‭ ‬نگفتم،‭ ‬وقتی‭ ‬3‭ ‬ماهه‭ ‬حامله‭ ‬بودم،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬خبردادم،‭ ‬برآشفت‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬برآورد‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کاربمن‭ ‬دروغ‭ ‬گفتی،‭ ‬خیانت‭ ‬کردی،‭ ‬من‭ ‬فریاد‭ ‬زدم‭ ‬من‭ ‬مادربودن‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارم،‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬تحت‭ ‬هیچ‭ ‬شرایطی‭ ‬حاضر‭ ‬نیستم‭ ‬کورتاژ‭ ‬کنم،‭ ‬گفت‭ ‬پس‭ ‬زندگی‭ ‬مان‭ ‬ازهم‭ ‬خواهد‭ ‬پاشید،‭ ‬گفتم‭ ‬اگربرسراین‭ ‬مسئله‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬آمادگی‭ ‬دارم‭ ‬چون‭ ‬بخاطرآن‭ ‬کورتاژ‭ ‬قبلی‭ ‬یکسال‭ ‬عذاب‭ ‬وجدان‭ ‬داشتم،‭ ‬شبها‭ ‬کابوس‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬باردیگرزیربار‭ ‬نمی‭ ‬روم‭.‬

من‭ ‬هرشب‭ ‬با‭ ‬شوق‭ ‬می‭ ‬خوابیدم‭ ‬با‭ ‬شوق‭ ‬بیدار‭ ‬می‭ ‬شدم،‭ ‬ستار‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬تمام‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬حرف‭ ‬نزد،‭ ‬همه‭ ‬پیام‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬کاغذ‭ ‬می‭ ‬نوشت‭ ‬من‭ ‬تحمل‭ ‬کردم‭ ‬تا‭ ‬یکروز‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬ستارقصد‭ ‬دارد‭ ‬مرا‭ ‬از‭ ‬پله‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬پائین‭ ‬هل‭ ‬بدهد،‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نجات‭ ‬دادم،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬ناسزا‭ ‬گفتم،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬بیرون‭ ‬کردم،‭ ‬تلفن‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬تنها‭ ‬بچه‭ ‬خانواده‭ ‬ای‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬مادرم‭ ‬8‭ ‬بار‭ ‬کورتاژ‭ ‬کرده‭ ‬چون‭ ‬هربار‭ ‬پدرم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بلندی‭ ‬پرت‭ ‬کرد،‭ ‬به‭ ‬شکم‭ ‬اش‭ ‬مشت‭ ‬کوبید،‭ ‬حتی‭ ‬یکبار‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قرص‭ ‬خواب‭ ‬آور‭ ‬مسموم‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬خاطره‭ ‬همیشه‭ ‬می‭ ‬ترسم‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬شوم،‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬تحمل‭ ‬این‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬ندارم،‭ ‬من‭ ‬بدنبال‭ ‬طلاق‭ ‬میروم‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬پذیرم،‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬بتو‭ ‬نمی‭ ‬دهم،‭ ‬نه‭ ‬نفقه،‭ ‬نه‭ ‬هزینه‭ ‬بچه،‭ ‬نه‭ ‬هیچ‭ ‬چیز‭ ‬دیگر‭.‬

گفتم‭ ‬من‭ ‬براستی‭ ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭ ‬وسرانجام‭ ‬اقدام‭ ‬کردم،‭ ‬اینک‭ ‬با‭ ‬پایان‭ ‬کارطلاق،‭ ‬ستار‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬التماس‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬آشتی‭ ‬کنم،‭ ‬من‭ ‬دیگربه‭ ‬اواطمینان‭ ‬ندارم‭.‬

دکتر‭ ‬دانش‭ ‬فروغی‭ ‬روانشناس‭ ‬بالینی‭ ‬و‭ ‬درمانگر‭ ‬دشواریهای‭ ‬خانوادگی‭ ‬به‭ ‬3‭ ‬پرسش‭ ‬درباره‭ ‬ماجراهای‭ ‬طلاق‭ ‬پاسخ‭ ‬می‭ ‬دهد

‭ ‬آقای‭ ‬دکترفروغی‭ ‬زندگی‭ ‬ستار‭ ‬وسودابه‭ ‬درحال‭ ‬فروپاشی‭ ‬است‭ ‬آیا‭ ‬مشکل‭ ‬اصلی‭ ‬درخواسته‭ ‬های‭ ‬ستاراز‭ ‬سودابه‭ ‬است؟

بنظرمی‭ ‬رسد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دشواری‭ ‬یک‭ ‬جانبه‭ ‬نیست‭. ‬ستارجوانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬عادت‭ ‬های‭ ‬پیش‭ ‬ساخته‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬سودابه‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اهل‭ ‬بزم‭ ‬و‭ ‬تفریح‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ازهمه‭ ‬مهمترآنکه‭ ‬اصولا‭ ‬ازنظر‭ ‬لذت‭ ‬های‭ ‬جنسی‭ ‬دریک‭ ‬طبقه‭ ‬بندی‭ ‬احتمالی‭ (‬اعتیاد‭) ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭. ‬بعضی‭ ‬ازافراد‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬نمی‭ ‬توانند‭ ‬جلوی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بگیرند‭ ‬و‭ ‬بهروضع‭ ‬شده‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬متفاوت‭ ‬احساس‭ ‬رضایت‭ ‬کنند‭ ‬ولی‭ ‬دشواری‭ ‬ستارکمی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬آنهاست‭. ‬یعنی‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬متاهل‭ ‬میتواند‭ ‬همسرش‭ ‬را‭ ‬درمعرض‭ ‬دید‭ ‬دیگران‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬وازاین‭ ‬راه‭ ‬به‭ ‬لذت‭ ‬برسد‭ ‬دچارمشکلی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جز‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬همسر‭ ‬کاملا‭ ‬موافق‭ ‬نمیتوانند‭ ‬زندگی‭ ‬آرامی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬اگر‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬با‭ ‬موافقت‭ ‬یکدیگر‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬عملی‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬ازآن‭ ‬راضی‭ ‬باشند‭ ‬دخالت‭ ‬دیگران‭ ‬بیمورد‭ ‬است‭! ‬ولی‭ ‬دراینجا‭ ‬می‭ ‬بینیم‭ ‬که‭ ‬سودابه‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬ی‭ ‬رضایت‭ ‬های‭ ‬ابتدایی‭ ‬نتوانسته‭ ‬است‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬کامیاب‭ ‬احساس‭ ‬کند‭.‬

آیا‭ ‬منظورتان‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سودابه‭ ‬ازهمان‭ ‬ابتدا‭ ‬که‭ ‬رفتار‭ ‬ستار‭ ‬را‭ ‬ناپسند‭ ‬تشخیص‭ ‬داد‭ ‬می‭ ‬باِیست‭ ‬مرزهای‭ ‬رابطه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬ودیگران‭ ‬روشن‭ ‬میکرد؟

همین‭ ‬طور‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬بینید‭ ‬سودابه‭ ‬دچار‭ ‬دوگانگی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جدایی‭ ‬کشاند‭.‬

آیا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ازدواج‭ ‬شانس‭ ‬دیگری‭ ‬میدهید؟

بنظر‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬باید‭ ‬درحضورروانشناس‭ ‬ازاحساس‭ ‬واقعی‭ ‬خود‭ ‬سخن‭ ‬بگویند‭ ‬تا‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬اساسی‭ ‬آن‭ ‬پیدا‭ ‬شود‭.‬