1397-17

1397-18

کنسرت امید در شهر اکلاهما رکورد بالاترین جمعیت ایرانی را در این شهر شکست. این برنامه که از حدود 3 ماه قبل سولداوت شده بود، درواقع پایگاه امید را یکبار دیگر درمیان مردم هر منطقه ای نشان داد.
برگزارکنندگان برنامه این شب پرشور «انجمن ایران سرا» بود که با همه وجود و احساس مسئولیت در مورد مردم وهنرمندان با زیباترین نحو آنرا برگزار کردند. علی ربیعی یکی از مدیران این انجمن که در این شهر از محبوبیت و اعتبار برخوردار است و مردم منطقه برای او احترام خاص قائلند، همیشه احترام جامعه ایرانی راحفظ کرده است. در این شب ارکستر حرفه ای و اجرای کم نظیر امید، شبی خاطره انگیز برای کوچک و بزرگ ، کودک ، نوجوان، جوان و بزرگسال برجای گذاشت.

1397-19