کنسرت باشکوه معین خواننده محبوب مردم با اجرای تر انه های خاطره انگیز قدیمی وپراحساس جدید با استقبال پرشور ورقص وهمصدایی پنج هزار نفر ایرانی از هر دین ومرام ومسلکی روبروشد وشبی ماندنی برایشان رقم زد تصاویر این شب خاطره انگیز را علی بیگدلی  ثبت کرد