1655-19

کنسرت سولدات روز یکشنبه دوم مارچ بیژن مرتضوی در City National Grove
در آناهایم به روایت تصاویر

1655-20

1655-21

1655-22

1655-23

1655-24

1655-25