1730-47

1730-52

Beyond Vision Music Foundation یک سازمان غیرانتفاعی با هدف آموزش موسیقی به افراد نابینا و کم بینا می باشد. این سازمان درسال 2014 به همت پیانیست چیره دست و مربی پرسابقه و محبوب که خود نیز کم بینا می باشد به همراه همسرش گیلدا دیهیمی تاسیس شد. هدف این سازمان از روز اول فعالیت این بوده است که تمام نابینایان وکم بینایان درجهان باید موسیقی را یاد بگیرند و شاید حرفه و آینده خود قرار دهند و بلکه بتوانند از تاریکی و بیرنگی به کمک اصوات موسیقی نوری در دلهایشان روشن شود که آنها را ازافسردگی دور نگه دارد.
هرساله برای تشویق این هنرجویان کنسرت های بزرگ درسالنهای باشکوه در کنار هنرمندان محبوب و خیرخواه جامعه ایرانی برگزار می کنند. هدف از این کنسرت ها به تماشا گذاشتن هنرهای این هنرجویان می باشد. و حضور شرکت کنندگان و حامیان این سازمان باعث می شود که این ارگان بتواند این کلاسها و آموزش را به طور رایگان به این افراد ادامه دهد.
درشرایط فعلی همه این هنرجویان آموزش موسیقی را از طریق Online دراین مدت ادامه داده اند و به همین منظور تصمیم گرفته شده که امسال کنسرت را به طور مجازی از طریق Youtube Channel Beyond Vision Music Foundation Beyond Darkness II با حضور هنرمندان محبوب و نامی جامعه ایرانی که همواره این سازمان را مورد حمایت خود قرار میدهند، درتاریخ 2020-11- 10 ساعت 11 صبح به وقت لوس آنجلس پخش خواهد شد.
به این مناسبت گفتگویی خواهیم داشت با هنرمند ارزنده سعید دیهیمی دراین راستا در هفته آینده.

1730-50

1730-51