1562-24

کنسرت چون همیشه پرشکوه و به یاد ماندنی
داریوش همیشه ماندنی در مایکروسافت تیاتر لس آنجلس
بروایت تصاویر نوید سهیلیان

1562-25

1562-26

1562-27

1562-28

1562-29

1562-30

1562-31