1480-50

گردهمایی تهیه کنندگان، کارگـردانان و مجریان و دست اندرکاران سابق رادیو و تلویزیون ایـران در رستوران شعله سانتامونیکا

در تصاویربرخی چهره های معروف
این گردهمایی را می بینید

عکسها از الکس بلورچی

1480-51

1480-52

1480-53

1480-54

1480-55

1480-56