1355-30

هفته گذشته گروه ایرانی تارانتیست، که در جامعه امریکایی، شناخته شده هستند، در برنامه صبحگاهی رادیوی  پرطرفدار 95.5FM KLOS
Southern California Best Rock حضور داشتند و دو مجری امریکایی هایدی و فرنک با آنها مصاحبه جالبی درباره سابقه فعالیت هایشان درایران، و گروه های زیرزمینی موزیک در ایران، شیوه خروج شان، آغاز فعالیت هایشان درامریکا، دریافت جوایزی از سوی جشنواره های موزیک پرسیدند که گروه جواب های جالبی دادند بطوری که گروه زیادی از شنوندگان امریکایی بروی خط آمدند و آنها را تشویق کردند.
ضمنا گروه تارانتیست اینروزها در یک فیلم مستند درباره زندگی شان شرکت دارند که یک گروه مستند سازامریکایی آنرا می سازد و فیلم به قصه زندگی آنها و اصولا موزیک زیرزمینی درایران می پردازد.

1355-31