1323-83

1323-87

اينروزها بدليل خواست مردم و توجه به گروه هاي موزيك،  سه چهره معروف موزيك، 1323-84 شهياد آهنگساز و خواننده امير بدخش آهنگساز و نوازنده چيره دست،  موري آهنگساز و نوازنده و خواننده دست به دست هم دادند و در تدارك يك گروه تازه موزيك هستند، تا با گروه كر دختران، تيم خود را 1323-86در عروسي ها،  مهماني ها بروي صحنه ببرند اين سه تن براي چنين برنامه هايي تدارك بسياري ديده و خوانندگان زن جوان راكه قادر به اجراي آهنگهاي انگليسي، عبري، عربي باشند1323-85 دعوت به همكاري كرده اند و مسلما مي‌توانند از پركارترين گروه هادر عروسي ها و جشن ها باشند.درباره جزئيات اين گروه ،  با آنها سخن خواهيم گفت.