1651-39

1651-41

مرکز ترک اعتیاد و سم زدایی Paradise Coveبصورت پناهی برای گروهی از جوانان و میانسالان درگیر اعتیاد درآمده است و هر هفته دکتر پرویز ثروت جو و راملا رستمو از مسئولان این مرکز زندگی بخش، برای خوانندگان مجله جوانان، از ماجراهای تازه ای سخن می گویند.
دکتر ثروت جو این بار درباره یک خانم 30ساله هموطن گفت، که توسط شخصی آشنا به خانم راملا معرفی شده و نیاز به یاری اضطراری داشت. دکتر ثروت جو می گفت این خانم از 16 سالگی اسیر اعتیاد شده بود.
او که در یک خانواده مرفه به دنیا آمده بود، بدلیل هوش سرشار، درون جستجوگر و کنجکاو برای مدتی از کانون خانواده دور افتاده و در بازگشت بدلیل مقاومت دربرابر هر تبعیض و هر ستم وزوری، به سوی مصرف شیشه کشیده میشود، البته فضای مدرسه و دوستان ناباب، در این زمینه نقش داشتند. در شرایطی که سخت ترین دوران را پشت سر گذاشته و بعد از گذر از چندین مرکز ترک اعتیاد، بدون نتیجه، اینک به مرکز ما سپرده شده بود و در این مورد با راملا رستمو باید سخن بگوئید که از جزئیات آن با خبر است.
راملا رستمو می گوید: این خانم جوان در شرایطی که خانواده و اطرافیان در درمان او درمانده اند، نیاز به کمک داشت والبته خود او پذیرفته بود که به این مرکز بیاید، با توجه شخص معرف او، ما تصمیم گرفتیم همه هزینه ها را بپذیریم و او را تحت مراقبت های ویژه قرار بدهیم.
این خانم در طی سالها درست 35 مرکز ترک اعتیاد را پشت سر گذاشته بود. خانمی جوان، زیبا، بسیار با هوش و مطلع، بطوری که هر بار من با او حرف میزدم، چیزی می آموختم، با تجربه جدیدی آشنا می شدم او موجودی سرگشته بوده که به بی خانمانی، بی پناهی و تنهایی، سقوط در قعر تاریکی اعتیاد پیش رفته بود ولی نکته مهم اینکه هنوز تمیز و سالم و وسواسی بود.

1651-42

خودش تعریف میکرد از 16 سالگی به مصرف شیشه پرداخته و کار اعتیادش به آنجا می کشد که احساس می کند موجودات فضایی در تعقیب او هستند تا او را با خود به فضائی دیگر ببرند، مامورین اطلاعاتی و جاسوسی و اف بی آی بدنبال او هستند که او را دستگیر کنند. خودش می گفت من درخانواده مرفهی به دنیا آمدم، ولی درون نا آرامی داشتم، می خواستم خودم را، خویشتن خویش را پیدا کنم.

دکتر ثروت جو: خبردارید که خیلی از جوانها شیشه مصرف می کنند تا پراز انرژی بشوند، تا دو سه ساعت نخوابند، بعد در ذهن خود مرتب خلق می کنند، بسیاری حتی به نویسندگی می پردازند، داستان های تخیلی، ترسناک، دور از باور، فضایی، خلق می کنند و این دختر جوان هم به گفته خودش در فضای مدرسه که مصرف شیشه غوغا می کند با آن آشنا میشود و پا به یک دنیای غیرمتعارف و دور از معمول می گذارد.

راملا رستمو: این خانم تا آنجا پیش میرود، که هیچ مرکز ترک اعتیاد قدرت دور ساختن او را از اعتیاد نداشته و بعد به هروئین روی می آورد، به تزریق کشیده میشود.
من هربار که با او حرف میزدم، با دنیای تازه ای از اعتیاد آشنا می شدم، زوایای تاریک تر مواد مخدر را شاهد می شدم، او میخواست بدون دارو خود را درمان کند، ترک کند، کار پرمسئولیتی برای ما بود ولی قدرت استقامت و بردباری او ما را حیرت زده کرده بود، باید شدیدا او را زیرنظر می گرفتیم و خیلی زود دیدیم که اوچگونه پرقدرت پیش میرود.

دکتر ثروت جو: خانم راملا بدلیل اینکه از 16 سالگی خود شاهد اعتیاد همکلاسی های خود بوده و بدلیل احساس مسئولیت به تجربه اندوزی، به دانش آموزی در این رشته می پردازد، رشته های مختلف را طی می کند، در مراکزی تحقیقی دوره می بیند و خود بخود او امروز یک متخصص برجسته و با تجربه در این زمینه است.
من خوشحالم که با دایرکردن این مرکز خود نیز همه تجربیات تلخ گذشته خود را به محک آزمایش می برم، حرف دل این جوانها را می فهمم، تلاش شبانه روزی یک انسان خوب چون راملا را درک می کنم.

راملا رستمو: اینروزها این خانم جوان می گوید من به آخرین مراحل ترک اعتیاد رسیده ام، من دیگر بازگشتی ندارم و برای تکمیل این مسیر، به تزریق هایی اعجاز آور تن داده که هرماهه ا نجام میشود، هر بار 2 هزاردلار هزینه دارد، ولی تا یک ماه اثرش در بدن می ماند و بکلی میل به اعتیاد را در بدن او از بین می برد. مرتب سپاسگزاری می کند، می گوید من چکنم؟ و من می گویم برگرد به این مرکز و برای جوانهایی که هیچ تجربه ای ندارند از تجربیات خود بگو، از فرازونشیب ها، از درد و رنج ها و از اینکه چگونه ترک اعتیاد کردی و او پذیرفته که بزودی به این مرکز باز گردد.

1651-43