1320-35

 

گوهرخيرانديش مهمان سازمان فرهنگ وهنر ايران بود

 

…شنيديم علت حضور گوهر خيرانديش در امريكا،  دعوتي بوده كه سازمان فرهنگ وهنر ايران به مديريت چهره هميشه فعال رضا معيني صورت گرفته بوده است.1320-36
گوهر خيرانديش كه هنوز در ايران پايگاه خود را حفظ كرده و به بازي در سريالها دعوت ميشود،  در سفر به امريكا در چند برنامه ويژه فرهنگي وهنري شركت كرده و بعنوان يك چهره قديمي حرفه اي به سخنراني و بحث و گفتگو پرداخت و از جمله حضورش در چند دانشگاه و كالج بود.