1722-107

حمید شب خیز و فرزین با هم خواندند

1722-100

پورنگ ازاولین کسانی بود که برنامه رادیویی درلس آنجلس راه انداخت و تقریبا همه هنرمندان را به برنامه خود دعوت می کرد و کلی خاطره های گذشته را زنده می کرد.
آنروزکه بدیدار پورنگ رفتم بودیم، حمید شب خیز از شمال کالیفرنیا آمده بود تا تدارک برنامه تلویزیونی خود را در لس آنجلس ببیند، فرزین ازپرکارترین خوانندگان روز بود و پورنگ از آنها خواست با هم آهنگهایی همصدا بخوانند وایندو باهم خواندند و کلی شنوندگان را سرحال آوردند. شاید خیلی ها ندانند که حمید شب خیزدرایران خواننده بود و در شوی میخک نقره ای گل کرد ودرسفر به امریکا، از خواندن دست کشید.

آخرین دیداربا دوستان قدیمی

1722-101

بعد از فاجعه خودکشی فرزند جوان و تحصیلکرده ونابغه فریدون فرح اندوز ومریم خموش دوچهره معروف تلویزیونی، ایندو شکسته واندوهگین به لس آنجلس آمدند تا درمراسمی که دوستان برای فرزند ناکام شان تدارک دیده بودند شرکت کنند.
هر دو درتمام مدت درسکوت نشسته بودند، اشک هم نمی ریختند واین درواقع آخرین دیدار او با دوستان و همکاران قدیمی بود، چون مریم بعد از بازگشت به واشنگتن دی سی درپروازی شبانه، به پسرش پیوست و فریدون را تنها گذاشت.
وقتی دریک گفتگوی کوتاه با مریم حال اش را پرسیدیم گفت من؟ تمام شده ام! من ماههاست که رفته ام.

۵۰ سال عشق

1722-102

همیشه با هم به دفترجوانان می آمدند، همیشه بهم چسبیده بودند، عشق درنگاهشان موج میزد، مرجان و فریدون ژورک را می گوئیم که از ۵۰ سال پیش که به هم دل بستند تا آخرین روزهای زندگی، یاور وهمدم و پشتیبان هم بودند.
آخرین بار که به دفترجوانان آمده بودند، در چهره مرجان، سایه ای از غم دیدیم، پرسیدیم گفت خسته ام، او حتی بیماری خود را از دوستان پنهان می کرد وحتی یکبار درغیبت فریدون گفت ترا بخدا جلوی فریدون نگوئید من خسته ام، اندوهگینم، او غصه میخورد.
مرجان بعد از بازیگری بدلیل صدای متفاوت و زیبایی که داشت، به خوانندگی روی آورد چون فریدون صدایش را دوست داشت و دراوج نیزبدلیل آشفتگی بازارموزیک به خواسته فریدون ازخواندن دست کشید گفتیم چرا؟ گفت من قبل از آنکه برای دیگران بخوانم برای فریدون می خوانم.
عکس از: مرتضی فرزانه

دراوج محبوبیت بودند

1722-103

آنروزها که محمود محمدی عکاس هنرمند، این تصویر را در دوربین خود ثبت کرد چه کسی میدانست که هرسه به فاصله کمی به سفرمیروند.
فردین، ملک مطیعی ونصرت کریمی هرسه آنروزها از پولسازترین بازیگران سینما بودند و سرشان چنان شلوغ بود، که حتی به دهها پیشنهاد بازی درفیلم جواب نمی دادند.
جالب اینکه لباس هایی که برتن دارند، اینروزها مد روز پاریس است و درمجلات مد نقش بسته است، آنروزها که کمترکسی به کفش خود توجه داشت هرسه با کفش های براق جلوی دوربین ظاهرشده اند.