1728-1

منوچهر سخایی به روایت تصاویر خاطره انگیز

منوچهر سخائی هنرمند ارزنده ای که زود از دست رفت، باهمه هنرمندان دوستی دیرینه داشت، احترام پیش کسوتان را داشت و هنرمندان جوان را نیز تشویق و تائید و یاری می کرد.
باهم دفتر خاطره هایش را ورق می زنیم.

1728-14

1728-13

1728-12

1728-11

1728-10

1728-9

1728-15

1728-16