1730-15

سه یار قدیمی که از هم پاشیدند!

1730-12

نصرت الله وحدت هر بار که از ایران به امریکا می آمد، حتما با علی مرتضوی و خسرو بهنیا دیدارهایی داشت. زنده یاد علی مرتضوی روزنامه نگار و فیلمساز قدیمی با بیاد آوردن خاطره های ایران، بغض میکرد، وحدت با یک جوک شیرین تسکین اش می داد، بهنیا می گفت شما واسطه شوید تا علی جان یک کپی از آخرین فیلم خوب «ساخت ایران» را بمن بدهد، مرتضوی می گفت وحدت جان، این خسرو تا امروز 3 نسخه فیلم را گرفته و باز هم طلبکار است! هر سه هربار برای ناهار و شام به رستوران میرفتند، با هم یک اختلاف نظر داشتند، مرتضوی می گفت بهنیا حداقل یک ساعت وقت لازم دارد تا همه مخلفات غذایش را با هم قاطی کند بعد هم نیم ساعت طول می کشد تا بخورد! بهتر است بهنیا یک ساعت زودتر برود و سفارش بدهد، بعد ما میرویم!
عکس از: زنده یاد خسرو پرویزی

یاران قدیمی در زمستان به شمال رفته بودند

1730-13

این آخرین سفر جمعی این بزرگان با هم بود، این سفر به همت زنده یاد ناصر ملک مطیعی، وحدت و شاهرخ نادری به شمال، آنهم در زمستان انجام شد، فردین سرما خورده بود، حمید قنبری سردرد داشت، قدکچیان اهل سفر در زمستان نبود، ولی دوستان رهایش نکردند، ملک مطیعی، و وحدت شال و کلاه کردند، اتومبیل را گرم کرده و سرانجام دوستان راه افتادند، در میان راه در سد کندوان توقفی داشتند، در قهوه خانه ای، چای داغی خوردند، بازار جوک گرم بود، همه شان شیرین زبان بودند، کلی خندیدند  فردین گفت آیا فکر می کنید دوباره این سفر تکرار میشود؟ حمید قنبری آهی کشید، قدکچیان سری تکان داد و ملک مطیعی و وحدت گفتند قول میدهیم مرتب تکرار شود، ولی متاسفانه فردین، قدکچیان و حمید قنبری و ناصر ملک مطیعی بار سفر بستند و رفتند.

30 سال پیش، جوان تر از امروز

1730-14

حدود 30 سال پیش بود، ایرانیان در سراسر امریکا، دلخوشی شان به برنامه های تلویزیونی روزهای یکشنبه بود، که از ساعت 11 تا 12 برنامه یکساعته ایرانیان به مدیریت علی لیمونادی با اخبار و مصاحبه ها و گزارشات همراه بود، بعد برنامه یک ساعته جنبش ایران به مدیریت امیر مجاهد و فرزان دلجو با مصاحبه ها و نمایشات و انواع سرگرمی ها پخش میشد، سومین ساعت به جام جم به مدیریت منوچهر بی بیان تعلق داشت که با مصاحبه های سیاسی، اجتماعی و گزارشات و موزیک توام بود.
آنروزها هر آگهی وگزارش و مصاحبه ای از این سه برنامه پخش می شد از نظر صدها هزارنفر می گذشت و همین برنامه را از کانال های محلی در دیگر ایالات هم پخش می کردند..
درعکس منوچهر بی بیان، گلی یحیوی وهدا کرد را می بینید که همه شان حداقل 30 سال جوانتربودند.