1734-29

1734-34

آخرین روزهای زندگی رضا فاضلی بود

1734-30

آنروزها که خانواده مهربان و بسیار دلسوزرضا فاضلی بازیگر قدیمی سینما و چهره معروف تلویزیونی، برایش جشن تولد 70سالگی اش را برپا ساخته بودند، جمعی دوستان ازجمله منوچهر بی بیان مدیرجام جم هم حضورداشت، درواقع آخرین روزهای زندگی فاضلی بود. که شجاعانه با سرطان جنگید و خم به ابرو نیاورد. فاضلی نه تنها بازیگری توانا بود، بلکه انسان وطن پرست ورفیقدوستی بود، که همیشه دور وبرش پرازدوستان ناب بود. خیلی زود رفت، چون آرزوی بزرگش بازگشت به ایران و بوسیدن خاک وطن بود.
عکس را مرتضی قمصری که دیگردرمیان ما نیست گرفت و گفت خدا را چه دیدی، شاید رضا ناگهان حالش خوب شد.

رضا فاضلی به دوست قدیمی خود
فریبرزعباسی کمک می کند

1734-31

دراین تصویررضا فاضلی، به دوست قدیمی و صمیمی خود فریبرز عباسی که مدیرشبکه آزادی بود کمک می کند تا کیک تولدش را ببرد هرچه به بالا و پائین کیک نگاه کردیم نفهمیدیم آقای عباسی آنروزها چند ساله بوده است ولی بروی کیک وجمع لایه های کیک نشان از پرچم سه رنگ ایران دارد، سرزمینی که فریبرز عباسی و فاضلی همیشه عاشق اش بودند.

ناهارخوران دوستان

1734-32

دیداری که آنروز دررستوران رافی گلندل رخ داد، دیگرهیچگاه تکرار نشد. رضا فاضلی از دیدن دوستان قدیمی اش کلی به هیجان آمده بود و مرتب بغض می کرد، بقیه هم دست کمی نداشتند.
زنده یاد عزیزرفیعی، عباس پهلوان، زنده یاد کارو، فریدون دائمی و همایون هوشیارنژاد که آن لحظات شیرین و آن همه خاطره و جوک و خنده پایان ناپذیربود.
عکس از: آرشیو زاون

دو بازیگرقدیمی دردفترجوانان

1734-33

حدود بیست وچهارپنج سال پیش بود که رضا فاضلی از لندن آمده بود و در دفترجوانان با همکار قدیمی خود منصور سپهرنیا دیدار کرد، هر دو چنان از گذشته ها سخن گفتند وخندیدند و اشک ریختند که همه بچه های جوانان را دچاراحساسات کردند.