1578-33

یاد منوچهر سخایی خواننده محبوب و روزنامه نگار قدیمی و انسان
پر از عطوفت و مهربانی و با ارزش های والا همیشه زنـده می ماند

1578-36

1578-35

1578-37

1578-38

1578-39

1578-40

1578-41

1578-42

1578-43

1578-44