1338-52

سعید طبیبی ترانه سرا از دوستان بسیار نزدیک مهندس همایون خرّم می نویسد:
این افتخار نصیب من شده که آقای مهندس خرّم 1338-53چهار آهنگ بر روی چهار ترانه من گذاشته اند که دو تای آنها را آقای عقیلی اجرا کرده اند. بنامهای قصه گو و پری غمگین.
یکی را خانم سیمین غانم اجرا کرده بنام آتش و دیگری را خانم مرسده اجرا کرده بنام مهماندار.
حدود دو ماه پیش شعری نوشتم که توصیفی از ساز دلنشین ایشان است. شعر را برایش فرستادم .تلفن کرد و اظهارعلاقه بسیار در مورد شعر کرد و قرار بر این شد که بر روی این شعر آهنگ بگذارد که متاسفانه چرخ مدار شمع زندگیش را خاموش کرد. و ملتی را  در سوگ او به عزا نشاند.
شعرصدای ساز خرم را ضمیمه خدمتتان تقدیم میدارم تا در مجله معتبر جوانان به چاپ رسانید.
صدای ساز خرّم
این صدای دلنشین ساز کیست
از کجا می آید و این ساز چیست
زخمه را چون مینوازد او به ساز
دلنشین است هم فرودش هم فراز
این صدای دلنواز بلبل است
عشقبازی های بلبل با گل است
باد گلها را نوازش میکند
بلبل است گل را ستایش می کند
لای لای آبشاران در بهار
جنبش آب است درون چشمه سار
یاحقی گویا به سازش برده است
کین چنین بر تار و بر پودم نشست
شاید این ساز دل انگیز صباست
کین چنین از ساز او غوغا به پاست
باربد گویا دوباره زنده گشت
کین چنین برروح بر جانم نشست
چنگ ناهید است که افکنده طنین
این صدا از آسمان است یا زمین
چون نی چوپان نوایش دلنواز
به به از این ناله پرسوز وساز
یاد من آرد نی داود را
پنجه شیرین نی داود را
دلنشین چون لحظه خوب وصال
به به از این جذبه و این شور و حال
نشئه ای دارد چو آب آتشین
آدمی را میبرد خلد برین
چونکه خرّم میبرد بر ساز دست
میبرد غم از دل ما هرچه هست
شادی ما را دو چندان می کند
آنچه را می کند آن میکند

سعید طبیبی – نیویورک