1565-25

هفته قبل به مناسبت روز مموریال، تنی چند از ورزشکاران نامدار و هنرمندان برمزار ویگن سلطان موسیقی پاپ ایران گردهم آمدند و یادی از این هنرمند بزرگ کردند.

ابتدا آقای جورج هری در وصف ویگن عزیز سخنرانی کرد سپس دکتر رهنوردی از اخلاق و مردانگی او سخن گفت. آرتوش خواننده معروف از اسطوره و الگوی خود سخن گفت و سپس آرتور آهنگی در وصف ویگن عزیز خواند.
در پایان واهیک مارکاریان یار وفادار ویگن از حضور ورزشکاران وهنرمندان تشکر کرد.

1565-26