1583-23

یک روز خیابان گردی در دل یکی از مناطق پر رفت و آمد تهران

با مرتضی فرزانه

امروز در دل شلوغی ها از میدان مولوی تا سه راه سروس بازاز عولاجان تا نزدیکی های بازار تهران که از نه صبع تا شش بعدازظهر دوربین بدست با پای پیاده انجام شده که حاصلش عکس هایی است که برایتان به ارمغان آورده ام که با نگاه به هر یک از آنها خاطراتی از گذشته شما را بدور دستها سوق می دهد. باشد که قبول اوفتد…

1583-12

1583-13

1583-14

1583-15

1583-16

1583-17

1583-18

1583-19

1583-20

1583-21

1583-22