1729-10

1729-4

1729-5

دکترناصر انقطاع نویسنده و پژوهشگر سرشناس درکتاب «شیروخورشید، نشان سه هزارساله» چنین می گوید: این پرچمی که برسرما ایرانی ها سایه افکنده و این خورشیدی که از پشت شیر برروان و اندیشه ما می تابد، سایه روشن زندگی یکایک ما را ساخته و خود نمیدانیم که چه بار سنگینی ازباورها و خواستهای تاریخی و فرهنگی ما را به دوش میکشند.
شوربختانه ما، در زمینه پیدایی هرآنچه که در پیرامونمان هست می اندیشیم جز در زمینه این پدیده ورجاوند که شناسنامه و گذرنامه فرهنگی ، تاریخی و ملی ماست.
پس از رویداد بهمن 1357 که سرزمین دلاویزمان به دست دشمنان ایران و میهن مینوسرشتمان افتاد، پرچم و نشان فرهنگی و تاریخی شیروخورشید نیز دستخوش دگرگونی شده و بهمین انگیزه، جستارها و گفتارهای بسیاری دراین زمینه در میان ایرانیان برون مرز درگرفت.
گروهی به سختی هوادار نگهداشت آن، بهمان گونه که تا آنروز بود، شدند و دسته ای خونسردانه شانه ها را بالا انداخته و گفتند که: نه ! پرچم و نشان آن چندان درخور نگرش نیست، و دگرگون شدن آن، چیزی را دگرگون نمی کند. ولی هیچکس از خود نپرسید که ریشه و پایه و معنای ژرف رنگهای سبز و سپید و سرخ و نشان شیروخورشید چیست؟
شاید اگر اندکی به این نکته می اندیشیدیم، آنگاه با دلبستگی و پافشاری بیشتری در نگهداری آن می کوشیدیم.
دکترناصرانقطاع از همان هنگام به دنبال ریشه یابی و شناخت انگیزه های پدید آمدن و ریخت کنونی پرچم ایران و نشان شیروخورشید و به گردآوری برگه ها و نشانه های تاریخی و فرهنگی در این زمینه دست زد و فرایند آن کوشش ها درکتاب شیروخورشید نشان سه هزارساله گردآمده است که برای هر ایرانی دانستن آن ضروری است.
چنانکه درکتاب ذکرشده آمده، شاید همگان به این نکته پی نبرند که همه شیروخورشیدها از سه هزارسال پیش تنها شیربوده است و خورشیدی برپشت آن، تنها پس از اینکه آقا محمدخان قاجار رشته کار را بدست گرفت، چون با نادرشاه سردار و شاهنشاه پرقدرت ایرانی دشمنی می ورزید گفت: هم سه رنگ پرچم (سبز و سپید وسرخ) را نمی خواهم وهم شیروخورشید را.

1729-6

پیرامونیان وی که آگاهتراز وی بودند گفتند: قربان این سه رنگ نمودار دین اسلام، دین زرتشت و خون امام حسین است و این شیرهم نمودار علی امام اول شیعیان است، آقا محمدخان این شیعه دو آتشه که در خونریزی دست بالایی داشت گفت: بسیارخوب پس شمشیر علی را هم به دستش بدهید! و به این ترتیب شد پرچم قاجاریان، ولی در انقلاب مردمی مشروطیت همانگونه که درکتاب پرچم و شیروخورشید سه هزار ساله آمده است هم محمدشاه قاجار پدر ناصرالدین شاه و هم اصل پنجم متمم قانون اساسی تنها و تنها، رنگها و نشان سبز و سپید و سرخ و نشان شیروخورشید را نوشته اند.
این فکر و اندیشه همواره ذهن و روح ایرانیان پاک نهاد و عاشق آزادی و آبادی سرزمین شان را به خود مشغول داشته است که چرا که شیر که نشانه عظمت ایران گذشته و نیاکان ماست و باید از آن که نماد بزرگی و سرافرازی ملتی با فرهنگ دیرپاست و برای ما که مردمی صلح طلب هستیم و بسیاری از ویژگیهایمان از جمله مهمان نوازیمان درجهان مشخص است شمشیر خونریزی در دست پراقتدارش باشد که خود به تنهائی می تواند شکوه ایران را نشان دهد.
به این جهت و برای نخستین بار هنرمند برجسته ایرانی استاد زیبانگار علی بزرگمهر در این روزهای اجباری در خانه ماندن با پژوهش بسیار این ازکتابها و نوشته های بجا مانده و نگاه درست به زندگانی پربار ایرانیان درسراسرجهان به ویژه پس از دگرگونیهای سالهای اخیر دست بکار شگرفی زد و بجای شمشیر به دست توانای شیروخورشید ایرانی، شاهنامه فردوسی را که زنده کننده زبان فارسی است نهاد.

1729-7

استاد علی بزرگمهرکه عاشقانه به ایران و زبان و ادبیات سرزمین خود می اندیشد و سالهاست با نمایش آثارش در بسیاری از کشورهای جهان کوشش دارد نام و آوازه ایران را به بلندی پیشین درسراسرگیتی پیدا کند روش جدیدی درکارهنری ایران ایجاد کرده است که آمیختگی خوشنویسی و نازک نگاری (مینیاتور) هست، او تنها هنرمند ایرانی است که درمورد آثارهنری و روش بی پیشینه اش یعنی همان زیبانگاری موزه متروپولیتن نیویورک یکی از بزرگترین موزه های هنری جهان، دانشگاه کلمبیا، پروفسور دکتر، دکترویلهلم آیلورزایران شناس برجسته آلمانی، دیپاک چوپرا و بسیارانی دیگر از پژوهندگان و ایران شناسان درمورد آثارش نگاشته اند.
وی بنام تنها زیبانگار ایرانی که خود مبدع این روش است درجهان شناخته شده است، وی و همسرش فریده که سالهاست با پوشیدن لباسهای یکرنگ و رنگارنگ که نشانه ای از فرهنگ رنگارنگ و زیبای ایرانی است برای نمایش آثارشان به کشورهای مختلف سفرکرده اند و آثار هنری این هنرمند برجسته وافتخارآمیز ایرانی سرای بسیاری ازایرانیان و غیرایرانیان علاقمند به فرهنگ و هنر ایران را زینت بخشیده است. با آرزوی موفقیت بیشتر برای این هنرمند صاحب نام که خود را سفیر فرهنگی و هنری ایران میداند و هم برای همه آنهایی که به ایران می اندیشیند آرزوی موفقیت داریم و هم آرزومندیم که جوانان ایران از این نماد ارزشمند شیروخورشید که به دست توانایش شاهنامه فردوسی است بهره ببرند . درپایان از مهربان رضا یزدانفر برای ارسال و کوشش مهرآمیزش سپاسگزاریم.

1729-8