عکس‭ ‬روی‭ ‬جلد‭ ‬از‭ ‬عباس‭ ‬حجت‭ ‬پناه

دکتر‭ ‬صدرالدین‭ ‬الهی‭ ‬گزارشگر،‭ ‬پاورقی‌نویس،‭ ‬مصاحبه‌گر،‭ ‬ورزشی‌نویس،‭ ‬شاعر،‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه،‭ ‬مدیر‭ ‬دانشکدهٔ‭ ‬علوم‭ ‬ارتباطات،‭ ‬ناخدای‭ ‬کشتی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬غرق‭ ‬روزنامه‌نگاری‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سکان‭ ‬کشتی‭ ‬را‭ ‬سخت‭ ‬چسبیده‭ ‬و‭ ‬سنگر‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬نمیکند‭. ‬چونان‭ ‬ناخدایی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬خود‭ ‬فرض‭ ‬میداند‭ ‬این‭ ‬تخته‭ ‬پارهٔ‭ ‬شکسته‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سوی‭ ‬آبها‭ ‬‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬موج‭ ‬پرخروشی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬دم‭ ‬آنرا‭ ‬به‭ ‬سویی‭ ‬میکشاند‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬منزل‭ ‬مقصود‭ ‬برساند‭. ‬در‭ ‬غربت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خانه،‭ ‬بسیارانی‭ ‬چشم‭ ‬بر‭ ‬او‭ ‬دوخته‌اند‭ ‬تا‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬وی‭ ‬آموخته‌اند‭ ‬بکار‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬نیاموخته‌اند‭ ‬همتی‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬هنوز‭ ‬بشود‭ ‬کاری‭ ‬کرد‭.‬

دکتر‭ ‬صدرالدین‭ ‬الهی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بانیان‭ ‬گفتگوهای‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬به‭ ‬سبک‭ ‬مدرن‭ ‬با‭ ‬بزرگان‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬دانشکده‌های‭ ‬روزنامه‌نگاری‭ ‬ایران،‭ ‬مصاحبه‌های‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬دکتر‭ ‬پرویز‭ ‬ناتل‭ ‬خانلری،‭ ‬دکتر‭ ‬محمد‭ ‬معین،‭ ‬علامه‭ ‬دهخدا،‭ ‬ساعد‭ ‬مراغه‌ای،‭ ‬سید‭ ‬ضیاالدین‭ ‬طباطبایی‭ ‬دکتر‭ ‬عیسی‭ ‬صدیق،‭ ‬دکتر‭ ‬عبدالعلی‭ ‬صورتگر‭ ‬و‭ … ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‌ها‭ ‬و‭ ‬الگوهای‭ ‬شیوهٔ‭ ‬گفتگوی‭ ‬رودررو،‭ ‬آموزش‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭.‬

دکتر‭ ‬صدرالدین‭ ‬الهی‭ ‬با‭ ‬ادبیات‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬ایران‭ ‬همانقدر‭ ‬آشناست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ادبیات‭ ‬جهان‭ ‬مدرن،‭ ‬به‭ ‬دنیای‭ ‬ورزش‭ ‬همانقدر‭ ‬احاطه‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬میدان‭ ‬سیاست،‭ ‬اشعار‭ ‬متقدمین‭ ‬را‭ ‬همانقدر‭ ‬می‌شناسد‭ ‬که‭ ‬شعر‭ ‬امروز‭ ‬را،‭ ‬با‭ ‬پشتوانه‌ای‭ ‬غنی‭ ‬از‭ ‬متون‭ ‬کهن‭ ‬ادب‭ ‬پارسی‭ ‬چون‭ ‬بوستان‭ ‬و‭ ‬گلستان‭ ‬سعدی،‭ ‬تاریخ‭ ‬بیهقی،‭ ‬شاهنامه‭ ‬فردوسی،‭ ‬تعریف‭ ‬رایج‭ ‬روزنامه‌نگاری‭ ‬را‭ ‬عوض‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گفته‌اند‭ ‬اروزنامه‌نگار‭ ‬کسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کَمَکی‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬رشته‭ ‬میداندب‭ ‬ولی‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬کم‭ ‬رضایـت‭ ‬نمی‌دهد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬رشته‭ ‬وارد‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬پیرش‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬تخفیف‭ ‬هم‭ ‬نمی‌‌دهد‭.‬

صدرالدین‭ ‬الهی‭ ‬از‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬روزنامه‌نگاری‭ ‬آنچه‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬دارد‭: ‬اخلاق،‭ ‬آگاهی،‭ ‬درستی‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬نادلچسب‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬نه‭: ‬خودشیفتگی،‭ ‬تفرعن،‭ ‬فضل‌فروشی‭ ‬و‭ ‬پنهان‌کاری‭ ….‬

هنوز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬هشتاد‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬سال‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬سه‌ربع‭ ‬قرن‭ ‬روزنامه‌نگاری،‭ ‬آنچه‭ ‬دکتر‭ ‬صدرالدین‭ ‬الهی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وجد‭ ‬می‌آورد‭ ‬خبر‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬قلم‭ ‬روزگاری‭ ‬خوش‭ ‬دارد،‭ ‬معشوقه‌ای‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬جدایش‭ ‬نمی‌کند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شش‭ ‬دهه‭ ‬ازدواج،‭ ‬رقیب‭ ‬قَدَر‭ ‬قدرت‭ ‬عترت‭ ‬خانم‭ ‬همسرش‭ ‬هست‭.‬

به‭ ‬آنکه‭ ‬روزی‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬چیزی‭ ‬یاد‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬همهٔ‭ ‬عمر‭ ‬مدیون‭ ‬می‌ماند‭ ‬و‭ ‬فراموشش‭ ‬نمی‌کند‭. ‬ارزش‭ ‬کار‭ ‬خوب‭ ‬را‭ ‬می‌داند‭ ‬و‭ ‬آنرا‭ ‬در‭ ‬هوا‭ ‬میقاپد‭. ‬به‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬دستاوردش‭ ‬احترام‭ ‬می‌گذارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬خواننده‭ ‬و‭ ‬شنوندهٔ‭ ‬آثارش،‭ ‬که‭ ‬هرگز‭ ‬سر‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طاق‭ ‬نمی‌کوبد‭. ‬

برای‭ ‬الهی‭ ‬ورزشی‌نویس،‭ ‬تحریریهٔ‭ ‬روزنامه‭ ‬چون‭ ‬گود‭ ‬زورخانه‭ ‬یا‭ ‬صحنهٔ‭ ‬نمایش‭ ‬احترام‭ ‬دارد،‭ ‬که‭ ‬چون‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬وارد‭ ‬شدی‭ ‬باید‭ ‬نظیر‭ ‬پهلوانان‭ ‬و‭ ‬هنرمندان‭ ‬بر‭ ‬خاک‭ ‬تحریریه‭ ‬بوسه‭ ‬بزنی‭. ‬او‭ ‬که‭ ‬روزی‭ ‬دانشجویانش‭ ‬را‭ ‬طوری‭ ‬تربیت‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اعتبار‭ ‬این‭ ‬حرفه‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬ببرند‭ ‬امروز‭ ‬حسرتش‭ ‬سهم‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬واقعی‭ ‬روزنامه‌نگاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬غربت‭ ‬هرگز‭ ‬ادا‭ ‬نشده‭.‬

هرچند‭ ‬سر‭ ‬کلاس‭ ‬درس‭ ‬این‭ ‬مدیرِ‭ ‬گروه‭ ‬روزنامه‌نگاری‭ ‬و‭ ‬رادیو‭ ‬تلویزیونِ‭ ‬سال‌های‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬دانشكده‭ ‬ارتباطات‭ ‬ننشستم،‭ ‬ولی‭ ‬همیشه‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬آموخته‌ام‭. ‬بارها‭ ‬در‭ ‬خلوت‭ ‬خویش‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬درددل‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬ایکاش‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬بزرگ‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬ادب‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬دوران‭ ‬پهلوی‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬غربت‭ ‬نمی‌شناختم‭ ‬تا‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬یک‭ ‬یک‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬چشمانم‭ ‬نزول‭ ‬نمی‌کردند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دیدنشان‭ ‬کاخ‭ ‬رویاهایم‭ ‬فرو‭ ‬نمی‌ریخت‭. ‬اما‭ ‬شادم‭ ‬که‭ ‬صدرالدین‭ ‬الهی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬شناختم‭ ‬چون‭ ‬از‭ ‬جنم‭ ‬دیگری‭ ‬است‭. ‬بس‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تصور‭ ‬می‌کردم‭. ‬بر‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬نوشته‭ ‬و‭ ‬کلامش‭ ‬پیشی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬سوار‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هست‭. ‬در‭ ‬دیاری‭ ‬كه‭ ‬طوطی‭ ‬كم‭ ‬از‭ ‬زغن‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬سایهٔ‭ ‬این‭ ‬همای‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬روزنامه‌نگاری‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬افکنده‭ ‬نمی‌شد‭ ‬چقدر‭ ‬کم‭ ‬می‌آوردیم‭! ‬

در‭ ‬آن‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬دختران‭ ‬همسن‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬این‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بزرگی‭ ‬معلم‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬پرستار‭ ‬و‭ ‬مهماندار‭ ‬هواپیما،‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬می‌گفتم‭ ‬وقتی‭ ‬بزرگ‭ ‬شدم‭ ‬می‌خواهم‭ ‬صدرالدین‭ ‬الهی‭ ‬شوم‭. ‬بسیار‭ ‬کوشش‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬دارم‭ ‬چنین‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬آرزو‭ ‬بر‭ ‬جوان‭ ‬آنروز‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬جوان‭ ‬امروز‭! ‬عیب‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬کفش‭ ‬وی‭ ‬برای‭ ‬پای‭ ‬بسیارانی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬من‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تکیه‭ ‬زدن‭ ‬بر‭ ‬جای‭ ‬بزرگان‭ ‬کاری‭ ‬بس‭ ‬دشوار‭ ‬که‭ ‬همهٔ‭ ‬اسباب‭ ‬بزرگی‌ات‭ ‬فراهم‭ ‬نیست‭.‬

به‭ ‬دنبال‭ ‬حس‭ ‬روزنامه‌نگاری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کودکی‭ ‬در‭ ‬وجودم‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬پاورقی‌نویس‭ ‬انس‭ ‬و‭ ‬الفتی‭ ‬غریب‭ ‬داشتم‭: ‬از‭ ‬حسینقلی‭ ‬مستعان،‭ (‬حبیب‭ ‬و‭ ‬انوشه‭) ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬حمزه‭ ‬سردادور،‭ ‬دکتر‭ ‬میمندی‌نژاد،‭ ‬منوچهر‭ ‬مطیعی‭ ‬و‭ ‬ذبیح‌الله‭ ‬منصوری‭ ‬که‭ ‬همگی‭ ‬از‭ ‬بانیان‭ ‬اپاورقی‭ ‬نویسیب‭ ‬بعنوان‭ ‬ژانر‭ ‬مهمّی‭ ‬از‭ ‬ادبیات‭ ‬داستانی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بودند،‭ ‬و‭ ‬نام‌های‭ ‬مستعاری‭ ‬چون‭ ‬کارون،‭ ‬سپیده‭ ‬و‭ ‬تاک‭ ‬و‭ ‬ارغنون‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬سال‌ها‭ ‬بعد‭ ‬ندانستم‭ ‬همگی‭ ‬دکتر‭ ‬الهی‭ ‬بودند‭. ‬نام‭ ‬هر‭ ‬کدامشان‭ ‬برایم‭ ‬یادآور‭ ‬پاورقی‭ ‬جذابی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمی‌بایست‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سنین‭ ‬خامی‭ ‬و‭ ‬بچگی‭ ‬می‌خواندم‭ ‬ولی‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬خوانندهٔ‭ ‬پر‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬قرص‭ ‬آنها‭ ‬بودند‭ ‬کلمات‭ ‬و‭ ‬جملاتشان‭ ‬را‭ ‬می‌بلعیدم‭: ‬آفت‭ ‬و‭ ‬رابعه‭ ‬و‭ ‬بالاخان،‭ ‬زنان‭ ‬وحشی‭ ‬آمازون،‭ ‬نادر‭ ‬پسر‭ ‬شمشیر،‭ ‬موطلایی‭ ‬شهر‭ ‬ما،‭ ‬و‭….‬

همیشه‭ ‬دوست‭ ‬داشتم‭ ‬مردی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سوگ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬فرامرزی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬زیباِیی‭ ‬از‭ ‬استادش‭ ‬تجلیل‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ – ‬و‭ ‬مقاله‌ا‌ش‭ ‬را‭ ‬انگار‭ ‬که‭ ‬دیروز‭ ‬خوانده‭ ‬باشم‭ ‬هنوز‭ ‬جمله‭ ‬به‭ ‬جمله‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬دارم‭ – ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬می‌شناختم،‭ ‬ولی‭ ‬هرگز‭ ‬فرصت‭ ‬دیدار‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مجتمع‭ ‬کیهان‭ ‬نیافتم‭ ‬هرچند‭ ‬زن‭ ‬روز‭ ‬همسایهٔ‭ ‬کیهان‭ ‬ورزشی‭ ‬بود‭. ‬

ولی‭ ‬امروز‭ ‬صدرالدین‭ ‬الهی‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬نماد‭ ‬پدریست‭ ‬که‭ ‬مهربان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آزاده،‭ ‬نرمخوست‭ ‬و‭ ‬خردمند،‭ ‬پرکار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پرشور‭. ‬نماد‭ ‬معلمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬شاگرد‭ ‬سخت‭ ‬نمی‌گیرد‭ ‬ولی‭ ‬از‭ ‬آموزش‭ ‬او‭ ‬نیز‭ ‬خسته‭ ‬نمی‌شود‭. ‬بین‭ ‬احساس‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬منطق‭ ‬چنان‭ ‬پل‭ ‬ظریفی‭ ‬زده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همراه‭ ‬او‭ ‬نرم‭ ‬و‭ ‬نمور‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سو‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سو‭ ‬کشیده‭ ‬می‌شوی‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬جام‭ ‬نوشته‌اش‭ ‬سیراب‭ ‬شدی‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬دلت‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬حال‭ ‬می‌آیند‭. ‬چنین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬چشم‭ ‬جان‭ ‬می‌بینی‭ ‬آنچنان‭ ‬که‭ ‬دل‭ ‬می‌طلبد‭ ‬سخت‭ ‬در‭ ‬آغوشش‭ ‬بکشی‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬گونه‌اش‭ ‬بوسه‭ ‬زنی،‭ ‬ولی‭ ‬عقل‭ ‬امر‭ ‬می‌کند‭ ‬به‭ ‬احترام‭ ‬در‭ ‬مقابلش‭ ‬بایستی‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬تعظیم‭ ‬فرود‭ ‬آوری‭. ‬

هما‭ ‬سرشار

بیوگرافی‭ ‬استاد‭ ‬صدرالدین‭ ‬الهی

‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬آخر‭ ‬دبیرستان‭ (‬۱۳۳۱‭) ‬روزنامه‌نگار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬کارش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬روزنامه‭ ‬کیهان‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیلاتش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬دیپلم‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۷‭ ‬برای‭ ‬مطالعات‭ ‬دانشگاهی‭ ‬به‭ ‬ادانشگاه‭ ‬ایالتی‭ ‬سن‌خوزهب‭ ‬و‭ ‬ادانشگاه‭ ‬برکلیب‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برنگشت‭.‬

وی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬مصطفی‭ ‬مصباح‌زاده،‭ ‬داریوش‭ ‬همایون‭ ‬و‭ ‬هوشنگ‭ ‬وزیری‭ ‬از‭ ‬کسانی‌‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پیدایش‭ ‬ژورنالیسم‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬نقش‭ ‬بسزایی‭ ‬داشته‌اند‭. ‬تحقیق،‭ ‬ترجمه‭ ‬و‭ ‬شعر‭ ‬نیز‭ ‬همواره‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬او‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬حسینقلی‭ ‬مستعان،‭ ‬حمزه‭ ‬سردادور‭ ‬و‭ ‬ذبیح‌اله‭ ‬منصوری‭ ‬از‭ ‬بانیان‭ ‬پاورقی‌نویسی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ژانر‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬ادبیات‭ ‬داستانی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌رود‭.‬

وی‭ ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬بانیان‭ ‬گفت‌وگوهای‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬به‭ ‬سبک‭ ‬مدرن‭ ‬با‭ ‬بزرگان‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬نیز‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬انتشارشان‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬۳۰۵۰‭ ‬بازتاب‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ایران‭ ‬داشته‌است‭. ‬از‭ ‬آن‌جمله‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭: ‬محمد‭ ‬معین،‭ ‬ناتل‭ ‬خانلری،‭ ‬علی‌اکبر‭ ‬دهخدا،‭ ‬ضیاءالدین‭ ‬طباطبائی،‭ ‬ساعد‭ ‬مراغه‌ای،‭ ‬حسین‭ ‬بنایی‭ ‬و‭ …‬

صدرالدین‭ ‬الهی‭ ‬با‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬رمز‭ ‬و‭ ‬راز‭ ‬رسوم‭ ‬و‭ ‬آداب‭ ‬و‭ ‬سنت‌های‭ ‬ایرانیان‭ ‬در‭ ‬آثار‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬نکته‌ها‭ ‬و‭ ‬ظرائف‭ ‬گفته‌ها‭ ‬و‭ ‬سروده‌های‭ ‬شاعران‭ ‬ایرانی‭ ‬بهره‭ ‬می‌برد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬فصول‭ ‬کتاب‌هایش،‭ ‬هرگاه‭ ‬که‭ ‬مناسبتی‭ ‬دست‭ ‬دهد،‭ ‬به‌کار‭ ‬می‌برد‭.‬

او‭ ‬گزارش‌نویس‭ ‬برجسته‌‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬گزارش‌هایش‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬استقلال‭ ‬الجزایر‭ ‬نمونه‌ای‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬هستند‭. ‬وی‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬این‭ ‬گزارش‌ها‭ ‬۲۷‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬الجزایر‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬جانش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬انداخت‭. ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬با‭ ‬عبدالرحمان‭ ‬فرامرزی‭ ‬مقایسه‭ ‬می‌کنند‭.‬

وی‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬محافل‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬و‭ ‬اهالی‭ ‬خانه‭ ‬مطبوعات‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬برخاست‭ ‬شخصی‭ ‬و‭ ‬کاری‭ ‬داشت،‭ ‬معلم‭ ‬این‭ ‬حرفه‭ ‬هم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تدریس‭ ‬روزنامه‌نگاری‭ ‬به‭ ‬دانشکده‭ ‬علوم‭ ‬ارتباطات‭ ‬دعوت‭ ‬شد،‭ ‬استاد‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬شاخه‌هایش‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬همه‭ ‬شاخه‌ها‭ ‬اگزارش‌نویسیب‭ ‬بود‭.‬

آثار‭:‬

۱‭- ‬کتاب‭ ‬ابا‭ ‬سعدی‭ ‬در‭ ‬بازارچه‭ ‬زندگیب‭ ‬انتشارات‭ ‬تاک‭ ‬۱۹۶‭ ‬صفحه،‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬۱۳۷۸‭.‬

شاعر‭ ‬بزرگ‭ ‬ایران‌زمین‭ ‬اسعدیب‭ ‬برخلاف‭ ‬احافظب‭ ‬و‭ ‬دیگران،‭ ‬شاعری‭ ‬پُر‭ ‬سیر‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اگلستانب‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬گزارش‭ ‬این‭ ‬سیر‭ ‬و‭ ‬سیاحت‌ها‭ ‬و‭ ‬دیده‌ها‭ ‬و‭ ‬دیدارها‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بپذیریم‭ ‬که‭ ‬روزنامه‌نگاری‭ ‬نیز‭ ‬محصول‭ ‬حشر‭ ‬و‭ ‬نشرها‭ ‬و‭ ‬سیر‭ ‬و‭ ‬سیاحت‌های‭ ‬روزنامه‌نگار‭ ‬است،‭ ‬ابا‭ ‬سعدی‭ ‬در‭ ‬بازارچه‭ ‬زندگیب‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬آنگونه‭ ‬به‌شمار‭ ‬آورد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬بازارچه‭ ‬زندگی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬پابه‌پای‭ ‬نویسنده،‭ ‬با‭ ‬شخصیت‌های‭ ‬بسیاری،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬با‭ ‬ا‭ ‬پرویز‭ ‬ناتل‭ ‬خانلریب‭ ‬ا‭ ‬عیسی‭ ‬صدیقب‭ ‬ا‭ ‬عبدالعلی‭ ‬صورتگرب‭ ‬اهوشیارب‭ ‬و‭ ‬دیگران‭ ‬آشنا‭ ‬می‌شویم‭. ‬به‌طوری‌که‭ ‬می‌توان‭ ‬این‭ ‬کتاب‭ ‬را‭ ‬اگلچین‭ ‬معرفتب‭ ‬به‌شمار‭ ‬آورد‭. ‬کتاب‭ ‬از‭ ‬۲۲‭ ‬مقاله‭ ‬مستقل‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬هرمقاله‭ ‬با‭ ‬بیتی‭ ‬از‭ ‬اسعدیب‭ ‬به‭ ‬یکدیگر‭ ‬پیوند‭ ‬یافته‌است‭. ‬وسعت‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬نثر‭ ‬روان‭ ‬و‭ ‬زیبای‭ ‬اصدرالدین‭ ‬الهیب‭ ‬به‭ ‬کتاب‭ ‬ابا‭ ‬سعدی‭ ‬در‭ ‬بازارچه‭ ‬زندگیب‭ ‬غنای‭ ‬مضاعفی‭ ‬بخشیده‭ ‬است‭.‬

۲‭- ‬کتاب‭ ‬ادوری‌ها‭ ‬و‭ ‬دلگیری‌هاب‭ ‬انتشارات‭ ‬شرکت‭ ‬کتاب‭ ‬۳۶۰‭ ‬صفحه،‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬۲۰۰۸

این‭ ‬کتاب‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬فصولی‭ ‬در‭ ‬شرح‭ ‬هجران‭ ‬و‭ ‬خون‭ ‬جگر‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬اعمو‭ ‬یادگارباش‭. ‬صداقت‭ ‬ا‭ ‬صدرالدین‭ ‬الهیب‭ ‬در‭ ‬بیان‭ ‬مشاهداتش‭ ‬با‭ ‬التزامی‭ ‬به‭ ‬حقیقت،‭ ‬از‭ ‬لابه‌لای‭ ‬سطور‭ ‬نوشته‌هایش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬او‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬روزنامه‌نگار‭ ‬نیست‭. ‬قدرتِ‭ ‬نویسندگی‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬نوشته‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬گردآمده‌اند‭ ‬به‌خوبی‭ ‬پیداست‭.‬