در آغاز سال 1400 شاهد دو پروژه یا بهتر بگوییم رویکرد منحصر بفرد از سوی
هنرمند انساندوست داریوش اقبالی بود ، یکی هنری و دیگری اجتماعی

یکی‭ ‬از‭ ‬دلائلی‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬هنرمند‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬متمایز‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬ابزار‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬حساسیتش‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اتفاقات‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬برش‭ ‬و‭ ‬واکنش‭ ‬او‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬افت‭ ‬و‭ ‬خیز‭ ‬های‭ ‬جامعه‭ ‬است‭ . ‬یک‭ ‬هنرمند‭ ‬هدفمند‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬دیداری،‭ ‬شنیداری‭ ‬و‭ ‬نوشتاری‭ ‬میتواند‭ ‬واقعیت‭ ‬های‭ ‬بیرونی‭ ‬را‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬آثاری‭ ‬هنری‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مسائل‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬هنر‭ ‬جای‭ ‬گرفت‭ ‬تاثیر‭ ‬آن‭ ‬میتواند‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬واقعیت‭ ‬مؤثر‭ ‬تر،‭ ‬گویاتر،‭ ‬زیباتر‭ ‬و‭ ‬افکاربرانگیز‭ ‬تر‭ ‬باشد‭.   ‬سال‭ ‬۱۴۰۰‭ ‬شاهد‭ ‬دو‭ ‬پروژه‭ ‬یا‭ ‬بهتر‭ ‬بگوییم‭ ‬رویکرد‭ ‬منحصر‭ ‬بفرد‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬هنرمند‭ ‬انساندوست‭ ‬داریوش‭ ‬اقبالی‭ ‬بود‭ ‬،‭ ‬یکی‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬اجتماعی‭ ‬،‭ ‬گرچه‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬داریوش‭ ‬صحبت‭ ‬میکنیم‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬مقوله‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬تنیده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬دیدگاه‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬سرآغاز‭ ‬فعالیت‭ ‬اش‭ ‬یکی‭ ‬در‭ ‬دیگری‭ ‬آغاز،‭ ‬تحول‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬یافته‭. ‬نکته‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬هنرمند‭ ‬را‭ ‬کاملأ‭ ‬از‭ ‬دیگران‭ ‬متمایز‭ ‬می‭ ‬نماید‭ ‬استفاده‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬تمامی‭ ‬عوامل‭ ‬دیداری،‭ ‬شنیداری‭ ‬و‭ ‬نوشتاری‭ ‬برای‭ ‬هدفمندی‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬هنری\اجتماعی‭ ‬و‭ ‬آموزنده‭ ‬اوست‭.  ‬یک‭ ‬هنرمند‭ ‬توانمند‭ ‬کسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تاثیر‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬تاثیر‭ ‬می‭ ‬گذارد،‭  ‬اما‭ ‬اینکه‭ ‬خود‭ ‬او‭  ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬چه‭ ‬تاثیر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تغییر‭ ‬و‭ ‬تحولی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬چه‭ ‬پیامی‭  ‬را‭ ‬از‭ ‬روزنه‭ ‬هنر‭ ‬به‭ ‬مخاطبش‭ ‬منتقل‭ ‬میکند‭ ‬ریشه‭ ‬در‭ ‬عقاید‭ ‬و‭ ‬دیدگاه‭ ‬و‭ ‬بینش‭ ‬شخصی‭ ‬خود‭ ‬او‭ ‬دارد‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬گرانقدری‭ ‬که‭ ‬داریوش‭ ‬با‭ ‬پایه‭ ‬گذاری‭ ‬بنیاد‭ ‬غیر‭ ‬انتفاعی‭ ‬آینه‭ ‬بدست‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬گستره‭ ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬اجتماعی\انسانی،آغاز‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬تازه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭  ‬سیاسی\اجتماعی‭ ‬و‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬دردهای‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬سردرگم‭ ‬ایرانی‭ ‬امیدهای‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬بوجود‭ ‬آمده‭ ‬است

وقتی‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬عاشق‭ ‬انسانیت‭ ‬و‭ ‬عاشق‭ ‬ایران‭ ‬مثل‭ ‬او‭ ‬صداقت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬کرده،‭ ‬وقتی‭ ‬قدرت‭ ‬استقامت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬داده،‭  ‬وقتی‭ ‬پنج‭ ‬دهه‭ ‬تبلور‭ ‬هنر‭ ‬هدفمند‭ ‬بوده،‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬اصل‭ ‬واقعیت،‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬سخن‭ ‬میگوید،‭ ‬وقتی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬دهه‭ ‬صادقانه‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬همبستگی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬صدایی‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬تفاهم‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬عقاید‭ ‬سیاسی\اجتماعی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭  ‬گام‭ ‬برمی‭ ‬دارد،‭ ‬پرده‭ ‬های‭ ‬تردید‭ ‬را‭ ‬کنار‭ ‬میزند‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬بیایید‭ ‬ببینیم‭ ‬کجا‭ ‬ایستاده‭ ‬ایم،‭ ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬ثابت‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬هنر‭ ‬میتواند‭ ‬مفاهیم‭ ‬اصول‭ ‬انسانیت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬بیاموزد‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬های‭ ‬فردی‭ ‬و‭ ‬جمعی‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬تقویت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬متحول‭ ‬کردن‭ ‬اذهان‭ ‬و‭ ‬دیدگاه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬های‭ ‬فکری‭ ‬جامعه‭ ‬مؤثر‭ ‬و‭ ‬هدفمند‭ ‬باشد،‭ ‬و‭ ‬بنظر‭ ‬من‭ ‬باید‭ ‬سراپا‭ ‬گوش‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬شویم‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬هنر‭ ‬او‭ ‬مسیری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬آگاهی‭ ‬و‭ ‬حقیقت‭ ‬منتهی‭ ‬می‭ ‬شود‭.  ‬آثار‭ ‬او‭ ‬چه‭ ‬بر‭ ‬بال‭ ‬موسیقی‭ ‬،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬قاب‭ ‬دوربین،‭ ‬چه‭ ‬بر‭ ‬مرکب‭ ‬قلم‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬مهربانانه‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬دردها‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬های‭ ‬مشترک‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬دارد‭.‬

در‭ ‬نشستی‭ ‬صمیمی‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬پروژه‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬متعددی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬تهیه‭ ‬دارد‭ ‬گفتگویی‭ ‬داشتیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬امروز‭ ‬تقسیم‭ ‬میکنیم

آلبوم‭ ‬جدید‭ ‬شما‭ ‬کاوشی‭ ‬عاشقانه‭ ‬در‭ ‬طبیعت‭ ‬،‭ ‬تاریخ‭ ‬،‭ ‬سنت‭ ‬ها‭  ‬و‭ ‬گفته‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ناگفته‭ ‬های‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فرمت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬محتوا‭ ‬هم‭ ‬اثری‭ ‬منحصر‭ ‬بفرد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬غبار‭ ‬نشسته‭ ‬بر‭ ‬موسیقی‭ ‬تفکر‭ ‬برانگیز‭ ‬ما‭ ‬رو‭ ‬زدود‭. ‬انگیزه‭ ‬یک‭ ‬چنین‭ ‬مجموعه‭ ‬ای‭ ‬چه‭ ‬بود؟

سال‭ ‬ها‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬اشعاری‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کدوم‭ ‬به‭ ‬نوبه‭ ‬خود‭ ‬جایگاه‭ ‬خاصی‭ ‬برام‭ ‬داشتن‭ ‬رو‭ ‬دست‭ ‬چین‭ ‬کرده‭ ‬بودم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬راوی‭ ‬یک‭ ‬پیام‭ ‬چند‭ ‬بعدی‭ ‬و‭ ‬مستند‭ ‬باشند‭. ‬پیامی‭ ‬که‭ ‬تلفیقی‭ ‬از‭ ‬اندیشه‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬آرزوها،‭ ‬واقعیت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬عاشقانه‭ ‬ها‭ ‬باشه‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬عمق‭ ‬توصیفی‭ ‬از‭ ‬کوله‭ ‬بار‭ ‬راهی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هموطنانم‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬دهه‭ ‬پیش‭ ‬آغاز‭ ‬کردم‭. ‬کوله‭ ‬باری‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬مملو‭ ‬از‭ ‬پیام‭ ‬هایی‭ ‬بوده‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬دردهای‭ ‬مشترک‭ ‬همه‭ ‬ما‭…. ‬دردهای‭ ‬مشترک‭ ‬تاریخی،‭ ‬دردهای‭ ‬مشترک‭ ‬اجتماعی،‭ ‬دردهای‭ ‬مشترکی‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬وقت‭ ‬ها‭ ‬شاید‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬بوجود‭ ‬آمدن‭. ‬

صمیمیت‭ ‬و‭ ‬صداقت‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬عاطفی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هموطنانم‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سالها‭ ‬رشد‭ ‬کرده‭ ‬بخش‭ ‬بسیار‭ ‬بزرگیش‭ ‬شاید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬باشه‭ ‬که‭ ‬شریک‭ ‬دردهاشون‭ ‬بودن‭ ‬من‭ ‬رو‭ ‬قدم‭ ‬به‭ ‬قدم‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬مصمم‭ ‬تر‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬ترانه‭ ‬از‭ ‬روزنه‭ ‬های‭ ‬مختلفی‭ ‬باهاشون‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬باشم‭ ‬

در‭ ‬زیر‭ ‬این‭ ‬نیلی‭ ‬سپهر‭ ‬بی‌کرانه

چندان‭ ‬که‭ ‬یارا‭ ‬داشتم‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬ترانه

نام‭ ‬بلند‭ ‬عشق‭ ‬را‭ ‬تکرار‭ ‬کردم

با‭ ‬این‭ ‬صدای‭ ‬خسته،‭ ‬شاید‭ ‬خفته‌ای‭ ‬را

در‭ ‬چارسوی‭ ‬این‭ ‬جهان‭ ‬بیدار‭ ‬کردم

همیشه‭ ‬گفتم‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬قصه‭ ‬بزرگ‭ ‬میشیم،‭ ‬با‭ ‬غصه‭ ‬زندگی‭ ‬میکنیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ترس‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬نگاه‭ ‬میکنیم‭. ‬حس‭ ‬نوستالژیکی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬هموطنانم‭ ‬میبینیم‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬تاریک‭ ‬و‭ ‬ترسناکی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آینده‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬ذهنشون‭ ‬نقش‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬گمگشتگی‭ ‬تاریخی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬درش‭ ‬غوطه‭ ‬وریم‭ ‬سرچشمه‭ ‬میگیره‭.  ‬بیشتر‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬خاطره‭ ‬هاشون‭ ‬زندگی‭ ‬میکنن‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬حقایق‭ ‬و‭ ‬واقعیت‭ ‬های‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬تاریخی‭ ‬شون‭ . ‬متأسفانه‭ ‬فلسفه‭ ‬سوختن‭ ‬و‭ ‬ساختن‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬ما‭ ‬جایگاهی‭ ‬بسیار‭ ‬دیرینه‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‭ ‬های‭ ‬فردی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬جمعی‭ ‬ما‭ ‬همیشه‭ ‬تحت‭ ‬شعاع‭ ‬قرار‭ ‬بگیره‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یک‭ ‬ناآگاهی‭ ‬تاریخی‭ ‬باعث‭ ‬و‭ ‬بانی‭ ‬افت‭ ‬و‭ ‬خیز‭ ‬های‭ ‬تاریخی‭ ‬سرنوشت‭ ‬سازی‭ ‬برامون‭ ‬بشه‭. ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬تعداد‭ ‬بسیار‭ ‬کمی‭ ‬معلم‭ ‬تاریخ‭ ‬عاشق‭ ‬و‭ ‬متعهد‭ ‬و‭ ‬هدفمند‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬حس‭ ‬صمیمیت‭ ‬و‭ ‬اتحاد‭ ‬ملی‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬ساله‭ ‬اخیر‭ ‬کمرنگ‭ ‬تر‭ ‬بشه‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬ترانه‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬آلبوم‭ ‬یک‭ ‬سفر‭ ‬موشکافانه‭ ‬به‭ ‬اعماق‭ ‬جنبه‭ ‬های‭ ‬چند‭ ‬بعدی‭ ‬ویژگی‭ ‬های‭ ‬احساسات‭ ‬و‭ ‬زخم‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬یک‭ ‬ملتِ‭ ‬

معلم‭ ‬تاریخ‭ ‬ما‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬می‌گفت‭ ‬چرا،‭ ‬

شاید‭ ‬که‭ ‬اینجا‭ ‬نبودیم

در‭ ‬خانه‭ ‬یا‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬دیار،‭ ‬

با‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬نبودیم

از‭ ‬دیدگاه‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬لطفی‭ ‬هنرمند‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬میاد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬هست،‭ ‬معیار‭ ‬ماندگاری‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬موسیقی‭ ‬رو‭ ‬چگونه‭ ‬میبینی؟

معیار‭ ‬انتخاب‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬هنر‭ ‬رو‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬خودم‭ ‬و‭ ‬کارم‭ ‬را‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬میدونم‭. ‬هنر‭ ‬هم‭ ‬مثل‭ ‬سیاست‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬مشوق‭ ‬و‭ ‬انگیزه‭ ‬ای‭ ‬اگر‭ ‬هدفمند‭ ‬باشد‭ ‬همیشه‭ ‬ماندگار‭ ‬و‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬کهنه‭ ‬ترین‭ ‬و‭ ‬دردناک‭ ‬ترین‭ ‬و‭ ‬مخرب‭ ‬ترین‭ ‬درد‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬همونطور‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬گفتم‭ ‬عدم‭ ‬همبستگی‭ ‬و‭ ‬اتحاد‭ ‬بوده‭. ‬و‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬وظیفه‭ ‬همه‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬میکرفن،‭ ‬یک‭ ‬رسانه،‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬روزنه‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دارند‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‭ ‬ساز‭ ‬میشه‭ . ‬دردیست‭ ‬مشترک‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬عزمی‭ ‬مشترک‭ ‬التیام‭ ‬پیدا‭ ‬میکنه‭ ‬و‭ ‬ریشه‭ ‬کن‭ ‬میشه‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا،‭ ‬رسالت‭ ‬یک‭ ‬رسانه‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬بایست‭ ‬آگاهی‭ ‬رسانی‭ ‬باشه‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬توانمند‭ ‬کردن‭ ‬جامعه‭ ‬با‭ ‬آگاهی‭. ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬این‭ ‬رسالت‭ ‬قوی‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬موثرتر‭ ‬به‭ ‬وظیفه‭ ‬خودش‭ ‬عمل‭ ‬میکنه‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ضلع‭ ‬های‭ ‬مثلث‭ ‬سلامتی‭ ‬باشه‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬بنیاد‭ ‬آینه‭ ‬همیشه‭ ‬ازش‭ ‬صحبت‭ ‬میکنیم‭. ‬مثلثی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تلفیق‭ ‬توانایی‭ ‬های‭ ‬ملت،‭ ‬رسانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬های‭ ‬غیر‭ ‬انتفاعی‭ ‬مسئول‭ ‬و‭ ‬هدفمند‭ ‬بوجود‭ ‬آمده‭..‬

جامعه‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬سازی‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‭ ‬یک‭ ‬جهان‭ ‬سالم‭ ‬دست‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬مردم‭ ‬برخاستند‭ ‬و‭ ‬مفید‭ ‬بودن‭ ‬براشون‭ ‬در‭ ‬اولیت،‭ ‬نه‭ ‬مهم‭ ‬بودن،‭ ‬باید‭ ‬دید‭ ‬قطب‭ ‬نمای‭ ‬هر‭ ‬کس‭ ‬به‭ ‬کدام‭ ‬سمت‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‭.  ‬همه‭ ‬ما‭ ‬قادریم‭ ‬در‭ ‬سرنوشت‭ ‬جامعه‭ ‬مون‭ ‬نقش‭ ‬مفیدی‭ ‬ایفا‭ ‬کنیم‭ ‬فقط‭ ‬باید‭ ‬بخواهیم‭. ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬ما‭ ‬حق‭ ‬زندگی،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬دیگر‭ ‬حقوق‭ ‬انسانی‭ ‬به‭ ‬بیرحمانه‭ ‬ترین‭ ‬شکلی‭ ‬سلب‭ ‬شده‭. ‬در‭ ‬یک‭ ‬چنین‭ ‬جوی‭ ‬معتقدم‭ ‬همه‭ ‬دست‭ ‬اندرکاران‭ ‬و‭ ‬متخصصین‭ ‬و‭ ‬دانشمندان‭ ‬و‭ ‬انسان‭ ‬های‭ ‬فرهیخته‭ ‬میتونن‭ ‬مخاطبشون‭ ‬رو‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬رهگذر‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬تماشاگر‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬شنونده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انتها‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬متفکر‭ ‬و‭ ‬هدفمند‭ ‬تبدیل‭ ‬کنن،‭ ‬با‭ ‬آموختن‭ ‬مهارت‭ ‬های‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬مهارت‭ ‬تفکر‭ ‬سالم‭ ‬،‭ ‬با‭ ‬زنده‭ ‬کردن‭ ‬انگیزه،‭ ‬با‭ ‬زیر‭ ‬سوال‭ ‬بردن‭ ‬بدییهات،‭ ‬با‭ ‬تلنگر‭ ‬به‭ ‬حباب‭ ‬انکار‭ ‬و‭ ‬مدارا‭ ‬و‭ ‬تعصب‭.  ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬سال‭ ‬میلادی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬بنیاد‭ ‬آینه‭ ‬برنامه‭ ‬ای‭ ‬رو‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬صش‌تفکر‭ ‬سالم‭ ‬صش‭  ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬خواهیم‭ ‬کرد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬معتقدیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فکر‭ ‬کردن‭ ‬مثل‭ ‬گوش‭ ‬دادن‭ ‬باید‭ ‬مهارت‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬بتونیم‭ ‬با‭ ‬تفکری‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬نقادانه‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬مون‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تلفیقی‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬همه‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیریم‭ ‬و‭ ‬مشکلاتمون‭ ‬رو‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬حل‭ ‬کنیم‭. ‬یادم‭ ‬میاد‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پست‭ ‬های‭ ‬وبلاگ‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬بگو  ‬نوشته‭ ‬بودم‭ :‬

یکی‭ ‬بود،‭ ‬یکی‭ ‬نبود

زیر‭ ‬گنبد‭ ‬کبود،‭ ‬لخت‭ ‬و‭ ‬عور‭ ‬تنگ‭ ‬غروب‭ ‬

یه‭ ‬ملت‭ ‬نشسته‭ ‬بود‭…‬

چرا‭ ‬باید‭ ‬همیشه‭ ‬یکی‭ ‬باشه‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬نباشه‭ ‬؟‭ ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬همیشه‭ ‬نشست‭ ‬؟‭ ‬چرا‭ ‬هرگز‭ ‬کلاغه‭ ‬به‭ ‬خونش‭ ‬نمیرسه‭ ‬؟

اما‭ ‬هنوز،‭ ‬این‭ ‬مرد‭ ‬تنهای‭ ‬شکیبا

با‭ ‬کوله‌بار‭ ‬شوق‭ ‬خود‭ ‬ره‭ ‬می‌سپارد

تا‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬این‭ ‬تیرگی‭ ‬نوری‭ ‬برآرد

در‭ ‬هر‭ ‬کناری،‭ ‬شمع‭ ‬شعری‭ ‬می‌گذارد

اعجاز‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬هنوز‭ ‬امید‭ ‬دارد

جامعه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬روح‭ ‬جمعی‭ ‬نرسه‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬هدف‭ ‬جمعی‭ ‬هم‭ ‬نخواهد‭ ‬رسید‭. ‬همیشه‭ ‬میگم‭ ‬برای‭ ‬آموختن‭ ‬باید‭ ‬پنبه‭ ‬ها‭ ‬رو‭ ‬از‭ ‬توی‭ ‬گوش‭ ‬هامون‭ ‬در‭ ‬بیاریم‭ ‬و‭ ‬بزاریم‭ ‬توی‭ ‬دهانمون‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آرامش‭ ‬سکوت‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬بازنگری‭ ‬بزنیم‭ ‬،‭ ‬بازنگری‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬خود،‭ ‬درون‭ ‬من،‭ ‬درون‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬درون‭ ‬مایی‭ ‬که‭ ‬درد‭ ‬میکشیم‭ ‬اما‭ ‬ناظریم،‭ ‬می‭ ‬سوزیم‭ ‬اما‭ ‬تماشاچی‭ ‬ایم‭ ‬،‭ ‬بیماریم‭ ‬اما‭ ‬نشسته‭ ‬ایم‭ ‬،‭ ‬مرگ‭ ‬را‭ ‬لمس‭ ‬میکنیم‭ ‬اما‭ ‬منتظریم‭…‬

از‭ ‬شعار‭ ‬به‭ ‬شعور‭ ‬رسیدن‭ ‬کمی‭ ‬سکوت‭ ‬میخواهد‭ ‬از‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬رسیدن‭ ‬کمی‭ ‬سکوت‭ ‬میخواهد‭ ‬از‭ ‬شکستها‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬ها‭ ‬رسیدن‭ ‬کمی‭ ‬سکوت‭ ‬میخواهد‭ ‬سکوت‭ ‬تا‭ ‬صدای‭ ‬هوشیار‭ ‬آن‭ ‬زندانی‭ ‬درون‭ ‬ذهن‭ ‬دربند‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬بشنویم‭ ‬که‭ ‬تکرار‭ ‬اشتباهات‭ ‬تدارک‭ ‬خاموش‭ ‬تکرار‭ ‬آنهاست‭.‬

‌حق‭ ‬محوری‭ ‬‭ ‬و‭ ‬صش‭ ‬خود‭ ‬محوری‭ ‬صش‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬این‭ ‬ینگه‭ ‬دنیا‭ ‬ورد‭ ‬زبان‭ ‬هاست،‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬شما‭ ‬چرا‭ ‬جامعه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬رابطه‭ ‬تنگاتنگ‭  ‭ ‬حق‭ ‬داشتن‭ ‬  ‬و‭ ‬‭ ‬مسئولیت‭ ‬داشتن‭ ‬  ‬بیگانه‭ ‬است؟‭ ‬

سالهاست‭ ‬از‭ ‬طلبکار‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬بدهکار‭ ‬بودن‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬طلبکارند‭ ‬همیشه‭ ‬طلبکار‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬بدهکارند‭ ‬همیشه‭ ‬بدهکار‭ ‬می‭ ‬مانند‭ ‬گفتم،‭  ‬ارزش‭ ‬هایی‭ ‬مثل‭ ‬حقیقت،‭ ‬صداقت‭ ‬و‭ ‬عدالت‭ ‬هیچگونه‭ ‬مرز‭ ‬سیاسی،‭ ‬اجتماعی،‭ ‬جنسی‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬نمیشناسه‭. ‬این‭ ‬ارزش‭ ‬ها‭ ‬رو‭ ‬هیچکس‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬هدیه‭ ‬نخواهد‭ ‬داد،‭ ‬درسته‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬حق‭ ‬ماست‭ ‬اما‭ ‬بدون‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬آگاهانه‭ ‬فرد‭ ‬فرد‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬قشر‭ ‬و‭ ‬قوم‭ ‬و‭ ‬طبقه‭ ‬اجتماعی‭ ‬این‭ ‬حقوق‭ ‬هرگز‭ ‬به‭ ‬آسانی‭ ‬بدست‭ ‬نمیان‭. ‬ژان‭ ‬پیاژه‭ ‬،‭ ‬روانشناس‭ ‬و‭ ‬زیست‭ ‬شناس‭ ‬فرانسوی‭  ‬خودمحوری‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬توصیف‭ ‬میکنه‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬حالت‭ ‬روانی‭ ‬که‭ ‬شخص‭ ‬خود‭ ‬محور‭ ‬هیچ‭ ‬فرقی‭ ‬بین‭ ‬واقعیت‭ ‬شخصی‭ ‬و‭ ‬واقعیت‭ ‬عینی‭ ‬نمیبینه،‭ ‬یعنی‭ ‬یک‭ ‬چنین‭ ‬انسانی‭ ‬با‭ ‬ناتوانی‭ ‬در‭ ‬درک‭ ‬نظرهای‭ ‬دیگران‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬شنیدن‭ ‬دیدگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬واقعیت‌ها‭ ‬مختلف‭ ‬داره‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نکاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬صش‌همبستگی‭ ‬یعنیش  ‬مطرح‭ ‬کردیم‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مطالعه‭ ‬تاریخچه‭ ‬اجتماعی‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬متوجه‭ ‬شدیم‭ ‬که‭ ‬اونها‭ ‬توسط‭ ‬بنیانگذارانی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمدن‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خیلی‭ ‬موارد‭ ‬اختلاف‭ ‬نظر،‭ ‬اختلاف‭ ‬دیدگاه،‭ ‬اختلاف‭ ‬فرهنگ،‭ ‬اختلاف‭ ‬طبقاتی‭ ‬و‭ ‬اختلاف‭ ‬اعتقاداتی‭ ‬داشت،‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬تفاوتها‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬باعث‭ ‬نفاق‭ ‬و‭ ‬جدایی‭ ‬بین‭ ‬آنها‭ ‬نشده،‭ ‬بلکه‭ ‬باعث‭ ‬همبستگی‭ ‬بیشتر‭ ‬هم‭ ‬بینشون‭ ‬شده

چرا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬پافشاری‭ ‬روی‭ ‬یک‭ ‬نوع‭ ‬اعتقاد‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬تحمیل‭ ‬یک‭ ‬نگرش،‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬دیکته‭ ‬کردن‭ ‬یک‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬طرز‭ ‬فکر،‭ ‬تونستن‭ ‬تفاوت‭ ‬هاشون‭ ‬رو‭ ‬با‭ ‬آغوش‭ ‬باز‭ ‬بپذیرن،‭ ‬درهای‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬مشورت‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬تفاهم‭ ‬باز‭ ‬کنن،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬از‭ ‬تفاوت‭ ‬هاشون‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬سکوی‭ ‬پیشرفت‭ ‬استفاده‭ ‬کنن‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬یک‭ ‬سد‭ ‬و‭ ‬دیوار‭ ‬مانع‭.‬

من‭ ‬راه‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬بسته‭ ‬تو‭ ‬راه‭ ‬مرا‭ ‬بسته

امید‭ ‬رهایی‭ ‬نیست‭ ‬وقتی‭ ‬همه‭ ‬دیواریم

حالا‭ ‬سوال‭ ‬اینه‭ ‬که‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬اصالت‭ ‬ما‭ ‬رو‭ ‬هم‭ ‬ندارن‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬مهاجر‭ ‬و‭ ‬تفاوت‭ ‬دیدگاه‭ ‬و‭ ‬تفاوت‭ ‬نژادی‭ ‬و‭ ‬تفاوت‭ ‬سطح‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬و‭ ‬تفاوت‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬تفاوت‭ ‬دینی‭ ‬چطور‭ ‬تونستن‭ ‬چنین‭ ‬نیرویی‭ ‬رو‭ ‬ایجاد‭ ‬کنن‭ ‬که‭ ‬نیرومندترین‭ ‬طوفان‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬نتونسته‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پا‭ ‬درآره؟

مثل‭ ‬برده‭ ‬های‭ ‬هاییتی‭ ‬که‭ ‬امپراتوری‭ ‬فرانسه‭ ‬رو‭ ‬از‭ ‬خاکشون‭ ‬بیرون‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مردم‭ ‬هند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬خالی‭ ‬استقلالشون‭ ‬رو‭ ‬از‭ ‬انگلیس‭ ‬پس‭ ‬گرفت‭.  ‬عملأ‭ ‬چطور‭ ‬این‭ ‬امکان‭ ‬براشون‭ ‬بوجود‭ ‬امد؟

اگر‭ ‬دقت‭ ‬کنیم‭ ‬میبینیم‭ ‬که‭ ‬اونها‭ ‬سعی‭ ‬نکردن‭ ‬تفاوت‭ ‬های‭ ‬بین‭ ‬خودشون‭ ‬رو‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرن،‭ ‬سعی‭ ‬نکردن‭ ‬یک‭ ‬دیدگاه‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬همدیگه‭ ‬دیکته‭ ‬کنن،‭ ‬نرفت‭ ‬زیر‭ ‬سلطه‭ ‬یک‭ ‬رهبر،‭ ‬بلکه‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬استقلال‭ ‬خودشون‭ ‬و‭ ‬وطنشون‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬گروهی‭ ‬خودشون‭ ‬پی‭ ‬بردن،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دنبال‭ ‬کردن‭ ‬اصول‭ ‬همبستگی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬سری‭ ‬توافق‭ ‬رسیدن‭.‬

از‭ ‬دیدگاه‭ ‬ما،‭ ‬عوامل‭ ‬اصلی‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬چنین‭ ‬اجتماع‭ ‬همبسته‭ ‬ای‭ ‬مستلزم‭ ‬پذیرش‭ ‬تفاوت‭ ‬ها،‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬گفتمان‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬سازنده‭ ‬ست‭. ‬باز‭ ‬هم‭ ‬یادآوری‭ ‬میکنم‭ ‬که‭ ‬آزادی‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬نیست،‭ ‬آزادی‭ ‬حق‭ ‬تو‭ ‬نیست،‭ ‬آزادی‭ ‬حق‭ ‬همه‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬رعایت‭ ‬اصول‭ ‬همبستگی‭ ‬هرگز‭ ‬نمیتونیم‭ ‬آنچه‭ ‬حق‭ ‬مسلم‭ ‬ماست‭ ‬رو‭ ‬بدست‭ ‬بیاریم‭..‬

بعد‭ ‬از‭ ‬۵‭ ‬دهه‭ ‬از‭ ‬اتحاد‭ ‬خواندن‭ ‬چی‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬برنامه‭ ‬‌همبستگی‭ ‬یعنی‭ ‬رو‭ ‬دست‭ ‬گرفتی؟‭ ‬فکر‭ ‬نمیکنی‭ ‬جامعه‭ ‬اینک‭ ‬آمادگی‭ ‬این‭ ‬رفرم‭ ‬را‭ ‬دارد؟‭ ‬‭ ‬

بنظر‭ ‬تو‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬باید‭ ‬شروع‭ ‬کرد؟‭ ‬سریع‭ ‬ترین‭ ‬مسیر‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬عبور‭ ‬میکند‭  ‬خار‭ ‬و‭ ‬خس‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬باید‭ ‬پاکسازی‭ ‬کرد‭.‬

در‭ ‬طول‭ ‬این‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬فعالیتم‭ ‬همه‭ ‬همزبانانم‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬همصدا‭ ‬بودن،‭ ‬همراه‭ ‬بودن،‭ ‬همدرد‭ ‬و‭ ‬همدل‭ ‬بودن‭…. ‬ولی‭ ‬این‭ ‬بار‭  ‬با‭ ‬پشتوانه‭ ‬ایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬هموطنانم‭ ‬دارم‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬باهاشون‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬کار‭ ‬تیمی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬زبانی‭ ‬دیگه‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬تعهد‭ ‬صحبت‭ ‬کنم‭ . ‬تعهدی‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬اصل‭  ‬واقعیت‭ ‬،‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬رو‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬تعیین‭ ‬میکنه‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬یه‭ ‬یک‭ ‬کار‭ ‬تیمی‭ ‬اشاره‭ ‬کردم‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬بخواهیم‭ ‬یا‭ ‬نخواهیم‭ ‬همه‭ ‬ایرانی‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سرزمینم‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬حس‭ ‬مشترکی‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬اون‭ ‬حس‭ ‬زیبای‭ ‬مشترک‭ ‬ما‭ ‬همانیست‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬با‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‭ ‬وطنمون‭ ‬برامون‭ ‬مهمه‭.‬

در‭ ‬بخش‭ ‬اول‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬صش‌پذیرش‌‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مقوله‭ ‬پرداختیم‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬ارائه‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬آموزشی‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬رادیو‭ ‬تلویزیونی‭ ‬آینه‭ ‬آموختیم‭ ‬که‭ ‬دامنه‭ ‬تخریب‭ ‬بیماری‭ ‬جهانی‭ ‬اعتیاد‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬گسترده‭ ‬تر‌از‭ ‬آن‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬فکر‭ ‬میکردیم‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬با‭  ‬مطالعه‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬مشورت‭ ‬با‭ ‬متخصصین‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬علوم‭ ‬انسانی‭ ‬آموختیم‭ ‬که‭ ‬اعتیاد‭ ‬تنها‭ ‬مصرف‭ ‬یک‭ ‬ماده‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬شامل‭ ‬یک‭ ‬سری‭ ‬عادات‭ ‬و‭ ‬رفتارهای‭ ‬فردی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬هم‭ ‬میشه‭. ‬رفتارهایی‭ ‬مثل‭ ‬پیش‭ ‬قضاوت،‭ ‬خود‭ ‬محوری‭ ‬و‭ ‬منیت‭. ‬تمام‭ ‬تلاش‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اولین‭ ‬گام‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬راهکارهایی‭ ‬که‭ ‬توشه‭ ‬هایی‭ ‬بودن‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬مسیر‭ ‬آموزشم‭ ‬در‭ ‬مکتب۱۲‭ ‬قدم‭  ‬آموخته‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬کرده‭ ‬بودم‭ ‬رو‭ ‬با‭ ‬هموطنانم‭ ‬تقسیم‭ ‬کنم‭. ‬توشه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬منو‭ ‬وارد‭ ‬فصل‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬تحول‭ ‬کرد‭. ‬مهمترینشون‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬آموختم‭ ‬راهکار‭ ‬واقع‭ ‬بینانه‭ ‬و‭ ‬اصولی‭ ‬اینه‭ ‬که‭ ‬بجای‭  ‬اینکه‭ ‬دنبال‭ ‬عواملی‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬خودمون‭ ‬باعث‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬معضلات‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬تاریخیمون‭ ‬شده،‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬چطور‭ ‬باعث‭ ‬این‭ ‬افت‭ ‬و‭ ‬خیزها‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬کمبودهایی‭ ‬در‭ ‬نگرش‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬عوامل‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬ما‭ ‬رخنه‭ ‬کردن،‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬تخریب‭ ‬کشورمون‭ ‬و‭ ‬شخص‭ ‬خودمون‭ ‬شدن‭ ‬توجه‭ ‬کنیم‭. ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬صادقانه‭ ‬تاریخ‭ ‬رو‭ ‬مرور‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬متوجه‭ ‬این‭ ‬تکرار‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬تکراری‭ ‬که‭ ‬نسل‭ ‬هاست‭ ‬باهاش‭ ‬دست‭ ‬بگریبانیم‭ ‬بشیم‭. ‬چرا‭ ‬میگم‭ ‬تکرار‭ ‬تاریخ‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬تکرار‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬مکررأ‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ما‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاده‭. ‬از‭ ‬حمله‭ ‬مغول،‭ ‬تا‭ ‬حمله‭ ‬اسکندر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اعراب‭ ‬یا‭ ‬انگلیس‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬تازیان‭ ‬دیگه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬تهاجم‭ ‬آوردن‭ ‬‭…‬ولی‭ ‬آیا‭ ‬هیچوقت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فکر‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬چه‭ ‬نقشی‭ ‬داشتیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬رسیدیم؟

آیا‭ ‬هیچوقت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فکر‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬اشتباهات‭ ‬ما‭ ‬کجا‭ ‬بود؟

هدف‭ ‬من‭ ‬تشویق‭ ‬هموطنانم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬خودمون‭ ‬رو‭ ‬ببریم‭ ‬زیر‭ ‬ذره‭ ‬بین‭. ‬تنها‭ ‬جواب‭ ‬و‭ ‬دلیل‭ ‬ساده‭ ‬اما‭ ‬دردناکی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬باهاش‭ ‬مواجه‭ ‬میشیم‭ ‬‭ ‬عدم‭ ‬همبستگی‭ ‬ما‭ ‬بوده‭. ‬

هدف‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬تهیه‭ ‬این‭ ‬سری‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬آموزشی‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‭ ‬همبستگی‭ ‬اینه‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬هموطنانم‭ ‬رو‭ ‬از‭ ‬یافته‭ ‬های‭ ‬خودمون‭ ‬آگاه‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬همدیگه‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬های‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬کاربردی‭ ‬برای‭ ‬تحقق‭ ‬یافت‭ ‬همبستگی‭ ‬در‭ ‬اجتماع‭ ‬مون‭ ‬بپردازیم‭.‬

زمان‭ ‬زمان‭ ‬پذیرش‭ ‬تفاوت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬توافق‭ ‬بسوی‭ ‬یک‭ ‬تعهد‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬ریشه‭ ‬کنی‭ ‬یک‭ ‬درد‭ ‬مشتر‭ ‬ِک‭ ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬نه‭ ‬تفاوت‭ ‬،‭ ‬چون‭ ‬تفاوت‭ ‬اجتناب‭ ‬ناپذیره،‭ ‬بلکه‭ ‬نفاق‭ ‬بین‭ ‬ما‭ ‬هست،‭ ‬تحت‭ ‬هر‭ ‬فرم‭ ‬از‭ ‬حاکمیت،‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ایرانی‭ ‬هرگز‭ ‬به‭ ‬آزادی‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬نمیکنه‭.  ‬موقعیکه‭ ‬از‭ ‬صش‭ ‬ما‭ ‬صش‭ ‬صحبت‭ ‬میکنم‭ ‬منظور‭  ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬خاص‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬دیدگاه‭ ‬خاصی‭ ‬نیست‭ . ‬صشما‭ ‬صش‭ ‬یعنی‭  ‬همه‭ ‬اقوام‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬اقشار‭ ‬کشورمون،‭ ‬چون‭ ‬همبستگی‭ ‬اصولی‭  ‬هیچگونه‭ ‬مرز‭ ‬جنسی،‭ ‬عقیدتی،‭ ‬اجتماعی،‭ ‬فرهنگی،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬نمیشناسه‭ – ‬چرا‭ ‬که‭ ‬پایه‭ ‬اش‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬ریشه‭ ‬کنی‭ ‬یک‭ ‬درد‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬متقابل‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬انسانی‭ ‬همه‭ ‬ماست‭ .  ‬در‭ ‬نتیجه‭  ‬اگر‭ ‬میخواهیم‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬آینده‭ ‬اجتماعمون‭ ‬سهمی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬اگر‭ ‬طرفدار‭ ‬هر‭ ‬گروه‭ ‬و‭ ‬حزبی‭ ‬هستیم،‭ ‬اگر‭ ‬رهبران‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬احزاب‭ ‬ریز‭ ‬و‭ ‬درشت‭ ‬حاضر‭ ‬نشدن‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬بشینن‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬وطن‭ ‬از‭ ‬تفاوت‭ ‬هاشون‭ ‬بگذرن،‭ ‬زمان‭ ‬زمانیه‭ ‬که‭ ‬دیگه‭ ‬نمیتونیم‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬تماشاگر‭ ‬باشیم،‭ ‬نمیتونیم‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬شنونده‭ ‬باشیم،‭ ‬باید‭ ‬مشارکت‭ ‬رو‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬امروز‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬لحظه‭ ‬شروع‭ ‬کنیم‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬تماشاچی‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬صرفأ‭ ‬نظریه‭ ‬پردازی‭ ‬برداریم،‭ ‬آستین‭ ‬هامون‭ ‬رو‭ ‬بالا‭ ‬بزنیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬‭ ‬ما‭ ‬رسیدن‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬بیاموزیم‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬کنیم‭..‬

آنگاه‭ ‬می‌گویم‭ ‬که‭ ‬بذری‭ ‬نو‭ ‬فشانده‌ست

تا‭ ‬بشکُفد،‭ ‬تا‭ ‬بَردَهَد،‭ ‬بسیار‭ ‬مانده‌ست