1464-87

مهران‭ ‬از‭ ‬ساکرامنتو‭ ‬

از‭ ‬سر‭ ‬کارم‭ ‬خسته‭ ‬و‭ ‬کوفته‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آمدم،‭ ‬جای‭ ‬همسرم‭ ‬لاله‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬خالی‭ ‬بود،‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬سفر‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬کانادا‭ ‬نزد‭ ‬عمویم‭ ‬رفته‭ ‬بودند،‭ ‬روی‭ ‬تخت‭ ‬دراز‭ ‬کشیدم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تلویزیون‭ ‬چشم‭ ‬دوختم‭. ‬تقریباً‭ ‬خوابم‭ ‬برده‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬صدای‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬ام‭ ‬از‭ ‬جا‭ ‬پریدم،‭ ‬برادر‭ ‬کوچکترم‭ ‬سامان‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬بود،‭ ‬صدایش‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬غمگین‭ ‬بود،‭ ‬پرسیدم‭ ‬طوری‭ ‬شده؟‭ ‬گفت‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭ ‬ناراحت‭ ‬ات‭ ‬کنم،‭ ‬گفتم‭ ‬چه‭ ‬شده؟‭ ‬چرا‭ ‬حرف‭ ‬نمی‭ ‬زنی؟‭ ‬گفت‭ ‬مادر‭ ‬رفت‭! ‬تلفن‭ ‬از‭ ‬دستم‭ ‬افتاد‭. ‬درست‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬تدارک‭ ‬اقداماتی‭ ‬بودم،‭ ‬تا‭ ‬مادر‭ ‬را‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬14‭ ‬سال‭ ‬دوری،‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬بیاورم،‭ ‬او‭ ‬مرتب‭ ‬زنگ‭ ‬میزد،‭ ‬دلتنگ‭ ‬ما‭ ‬بود‭.‬

درحالیکه‭ ‬اشکهایم‭ ‬بی‭ ‬امان‭ ‬روی‭ ‬صورتم‭ ‬می‭ ‬ریخت،‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬بستم‭ ‬و‭ ‬درهمان‭ ‬حال‭ ‬از‭ ‬تونل‭ ‬زمان‭ ‬گذشتم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬های‭ ‬گذشته‭ ‬زندگیم‭ ‬سفر‭ ‬کردم‭. ‬یادم‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬اولین‭ ‬روز‭ ‬مدرسه،‭ ‬مادرم‭ ‬تا‭ ‬پاشنه‭ ‬در‭ ‬مدرسه‭ ‬آمد،‭ ‬مرا‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬هیجان‭ ‬و‭ ‬ترس‭ ‬می‭ ‬لرزیدم‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬هل‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬پسر‭! ‬برو‭ ‬قاطی‭ ‬بچه‭ ‬ها،‭ ‬من‭ ‬اینجا‭ ‬پشت‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬مانم،‭ ‬نگران‭ ‬نباش‭. ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬ظهر‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مدرسه‭ ‬بیرون‭ ‬آمدم،‭ ‬مادر‭ ‬همانجا‭ ‬ایستاده‭ ‬بود،‭ ‬برایم‭ ‬یک‭ ‬ساندویچ‭ ‬کوچک‭ ‬هم‭ ‬آورده‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬گرسنه‭ ‬نمانم‭. ‬این‭ ‬اولین‭ ‬نشانه‭ ‬های‭ ‬عشق‭ ‬مادرم‭ ‬نبود،‭ ‬او‭ ‬همیشه‭ ‬پشت‭ ‬من‭ ‬ایستاد،‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬درمدرسه‭ ‬مورد‭ ‬هجوم‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬پسر‭ ‬شرور‭ ‬قرار‭ ‬گرفتم‭ ‬وصورتم‭ ‬زخمی‭ ‬شد،‭ ‬بجای‭ ‬شکایت‭ ‬به‭ ‬مدیر‭ ‬مدرسه،‭ ‬مرا‭ ‬تشویق‭ ‬کرد،‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جرأت‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬آن‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬بایستم،‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬برسرآن‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬شما‭ ‬بچه‭ ‬مرا‭ ‬کتک‭ ‬زدید؟‭ ‬حالا‭ ‬اگر‭ ‬جرأت‭ ‬دارید‭ ‬یک‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بزنید‭! ‬و‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مادر،‭ ‬همه‭ ‬وجودم‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬سردسته‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬حمله‭ ‬کردم،‭ ‬لحظه‭ ‬ای‭ ‬بخود‭ ‬آمدم،‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬شرور‭ ‬فرار‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬سردسته‭ ‬شان‭ ‬زخمی‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬بس‭ ‬کنم‭! ‬اینگونه‭ ‬جسارت‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آموختم،‭ ‬وقتی‭ ‬خانوادگی‭ ‬با‭ ‬هواپیما‭ ‬به‭ ‬مشهد‭ ‬میرفتیم،‭ ‬ناگهان‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬راه،‭ ‬هواپیما‭ ‬با‭ ‬تکان‭ ‬های‭ ‬شدید‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وحشت‭ ‬انداخته‭ ‬بود،‭ ‬این‭ ‬مادرم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬رو‭ ‬بمن‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬مهران‭ ‬جان،‭ ‬نترس‭ ‬هیچ‭ ‬اتفاقی‭ ‬نمی‭ ‬افتد،‭ ‬برو‭ ‬به‭ ‬اون‭ ‬خانم‭ ‬که‭ ‬نگران‭ ‬بچه‭ ‬هایش‭ ‬خدا‭ ‬خدا‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬کمک‭ ‬کن‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬چنان‭ ‬شجاعانه‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بغل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬دلداری‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬شجاعت‭ ‬من‭ ‬آرام‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬همان‭ ‬لحظات،‭ ‬هواپیما‭ ‬از‭ ‬حرکت‭ ‬ایستاد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬فرودگاه‭ ‬مشهد‭ ‬آرام‭ ‬پیش‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬پیاده‭ ‬شدن،‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬مرا‭ ‬بغل‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬در‭ ‬کدام‭ ‬مکتب‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬شجاعت‭ ‬را‭ ‬آموختی؟‭ ‬به‭ ‬مادرم‭ ‬نگاه‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬از‭ ‬مکتب‭ ‬مادرم‭. ‬درهمان‭ ‬حال‭ ‬گفت‭ ‬چه‭ ‬شیرپاکی‭ ‬خوردی،‭ ‬چه‭ ‬شیرزنی‭ ‬مادر‭ ‬توست‭.‬

دوستان‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬دبیرستان‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬های‭ ‬پولدار‭ ‬بودند،‭ ‬اغلب‭ ‬بعد‭ ‬ازظهر‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬کافه،‭ ‬بیسترو،‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬بستنی‭ ‬فروشی‭ ‬میرفتند،‭ ‬راحت‭ ‬خرج‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬ووقتی‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬مادرم‭ ‬کمک‭ ‬خواستم،‭ ‬گفت‭ ‬انبار‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬رنگ‭ ‬کن‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬پدرت‭ ‬برایت‭ ‬دستمزد‭ ‬می‭ ‬گیرم،‭ ‬درواقع‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬کارکردن‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬پای‭ ‬خود‭ ‬ایستادن‭ ‬عادت‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬سبب‭ ‬شد،‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬دوران‭ ‬دبیرستان،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهرها‭ ‬در‭ ‬مغازه‭ ‬دایی‭ ‬ام‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬خرید‭ ‬دوچرخه،‭ ‬مهمان‭ ‬کردن‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬همکلاسی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬پارتی‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬تولدم‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬مادرم‭ ‬می‭ ‬دادم‭ ‬تا‭ ‬برایم‭ ‬پس‭ ‬انداز‭ ‬کند،‭ ‬من‭ ‬آنروزها‭ ‬شاید‭ ‬بدرستی‭ ‬نمی‭ ‬فهمیدم،‭ ‬که‭ ‬مادرم‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬مرا‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬مستقل‭ ‬و‭ ‬استواری‭ ‬تربیت‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تحصیل‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬درهمان‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬استادیار‭ ‬به‭ ‬استادم‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬دستمزد‭ ‬خوبی‭ ‬می‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬سراغ‭ ‬کردم،‭ ‬مادرم‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬نزد‭ ‬من‭ ‬پس‭ ‬انداز‭ ‬داری‭ ‬تا‭ ‬پیش‭ ‬قسط‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬بدهی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بانک‭ ‬هم‭ ‬وام‭ ‬بگیری‭. ‬من‭ ‬بی‭ ‬خبراز‭ ‬آن‭ ‬اندوخته،‭ ‬بغل‭ ‬اش‭ ‬کردم‭ ‬وگفتم‭ ‬تو‭ ‬چه‭ ‬درس‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬آموختی‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬ساختی‭ ‬وقتی‭ ‬با‭ ‬دختری‭ ‬دوست‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬گرفتم،‭ ‬مادر‭ ‬گفت‭ ‬عجله‭ ‬نکن،‭ ‬اولاً‭ ‬این‭ ‬دختر‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬امکان‭ ‬آزمایش‭ ‬کن‭ ‬به‭ ‬بین‭ ‬همان‭ ‬دختری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬می‭ ‬خواهی‭ ‬یک‭ ‬عمر‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬زندگی‭ ‬کنی؟‭ ‬گفتم‭ ‬چگونه؟‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬دختر‭ ‬تورا‭ ‬بخاطر‭ ‬شغل‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬شخصی‭ ‬پسندیده‭ ‬است‭. ‬یکروز‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬غیبت‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬روزه‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بگو‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬تصادف‭ ‬هولناک‭ ‬سبب‭ ‬مرگ‭ ‬یک‭ ‬رهگذر‭ ‬شده‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬ناچاری‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬بفروشی‭ ‬و‭ ‬بابت‭ ‬خسارت‭ ‬بپردازی،‭ ‬بلکه‭ ‬باید‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬بیشتر‭ ‬حقوق‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خانواده‭ ‬این‭ ‬شخص‭ ‬بدهی‭! ‬گفت‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬اش‭ ‬سرنوشت‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬می‭ ‬کند؛‭ ‬اینکه‭ ‬واقعاً‭ ‬زن‭ ‬زندگی‭ ‬تو‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬یا‭ ‬نه؟‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬غیبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دختر‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬گفتم،‭ ‬نگاهی‭ ‬بمن‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬یعنی‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬بیام‭ ‬توی‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬یک‭ ‬خوابه‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬حقوق‭ ‬بخور‭ ‬و‭ ‬نمیر؟‭ ‬من‭ ‬چنین‭ ‬شوهری‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬خواهم،‭ ‬تورا‭ ‬به‭ ‬خیر‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬سلامت‭!‬

این‭ ‬تجربه‭ ‬تکانم‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬درایران‭ ‬بودم،‭ ‬امکان‭ ‬ازدواج‭ ‬برایم‭ ‬بوجود‭ ‬نیامد،‭ ‬علت‭ ‬کوچ‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬درگیری‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬تازه‭ ‬تأسیس‭ ‬با‭ ‬دوستانم‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬بدلیل‭ ‬ارتباطات‭ ‬پشت‭ ‬پرده،‭ ‬وقتی‭ ‬شرکت‭ ‬جان‭ ‬گرفت‭ ‬عذر‭ ‬مرا‭ ‬خواستند،‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬پرداختم،‭ ‬اول‭ ‬اتومبیل‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬آپارتمانم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آتش‭ ‬کشیدند،‭ ‬مادرم‭ ‬توصیه‭ ‬کرد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جمع‭ ‬و‭ ‬جور‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬بروم‭ ‬خارج‭. ‬مادر‭ ‬کمکم‭ ‬کرد،‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬هرچه‭ ‬داشتم‭ ‬فروختم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آمدم،‭ ‬که‭ ‬پسرعموهایم‭ ‬از‭ ‬سالها‭ ‬پیش‭ ‬دراینجا‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬وصاحب‭ ‬زندگی‭ ‬خوبی‭ ‬بودند‭. ‬خوشبختانه‭ ‬بخاطر‭ ‬رشته‭ ‬تحصیلی‭ ‬ام،‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬در‭ ‬ساکرامنتو‭ ‬جا‭ ‬افتادم‭ ‬و‭ ‬بمرور‭ ‬زندگی‭ ‬تازه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ساختم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬مسیر،‭ ‬با‭ ‬لاله‭ ‬یک‭ ‬پرستار‭ ‬دلسوز‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬آشنا‭ ‬شدم،‭ ‬که‭ ‬براستی‭ ‬چون‭ ‬فرشته‭ ‬بود‭. ‬لاله‭ ‬درهمان‭ ‬اولین‭ ‬گفتگوهای‭ ‬تلفنی‭ ‬بامادرم‭ ‬دل‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬ندیده،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تائید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬کردیم‭.‬

درطی‭ ‬14‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬بارها‭ ‬مادرم‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬که‭ ‬ترتیب‭ ‬سفر‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بدهم،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬تلاش‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬کردم‭ ‬ولی‭ ‬متأسفانه‭ ‬بدلیل‭ ‬اوضاع‭ ‬سیاسی‭ ‬به‭ ‬بن‭ ‬بست‭ ‬رسید،‭ ‬گرچه‭ ‬وقتی‭ ‬امروز‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬مرور‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬می‭ ‬بینم،‭ ‬من‭ ‬کوتاهی‭ ‬کردم،‭ ‬مادری‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬عمر‭ ‬چون‭ ‬سایه‭ ‬بدنبال‭ ‬من‭ ‬بود،‭ ‬مهم‭ ‬ترین‭ ‬درس‭ ‬های‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬داد،‭ ‬جرأت‭ ‬و‭ ‬شهامت‭ ‬و‭ ‬استواری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬آموخت،‭ ‬آرزویش‭ ‬دیدار‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬نوه‭ ‬هایش‭ ‬بود،‭ ‬مرتب‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬امیدوارم‭ ‬آنقدر‭ ‬زنده‭ ‬بمانم‭ ‬که‭ ‬نوه‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬ببینم‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬درنهایت‭ ‬خوشبختی‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنی‭.‬

یکبار‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬خاله‭ ‬هایم‭ ‬تا‭ ‬ترکیه‭ ‬آمد،‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬پسرخاله‭ ‬هایت‭ ‬ترتیب‭ ‬سفر‭ ‬مادرشان‭ ‬را‭ ‬دادند،‭ ‬کاش‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬آرزویم‭ ‬میرساندی‭. ‬من‭ ‬قول‭ ‬دادم‭ ‬با‭ ‬وکیل‭ ‬حرف‭ ‬بزنم،‭ ‬ولی‭ ‬بدلیل‭ ‬یک‭ ‬مأموریت‭ ‬اداری،‭ ‬حتی‭ ‬یادم‭ ‬رفت‭ ‬مادرم‭ ‬درترکیه‭ ‬چشم‭ ‬انتظار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬بخود‭ ‬آمدم،‭ ‬که‭ ‬مادراز‭ ‬ایران‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬عزیزم‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زحمت‭ ‬بیاندازم،‭ ‬اقلا‭ ‬برایم‭ ‬فیلم‭ ‬های‭ ‬تازه‭ ‬خودت‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬برایم‭ ‬بفرست‭.‬

‭ ‬یادآوری‭ ‬آن‭ ‬سالها،‭ ‬آن‭ ‬لحظات‭ ‬مرا‭ ‬چنان‭ ‬شرمنده‭ ‬ساخت‭ ‬چنان‭ ‬برخودم‭ ‬لعنت‭ ‬فرستادم،‭ ‬که‭ ‬بی‭ ‬اختیار‭ ‬با‭ ‬مشت‭ ‬به‭ ‬میز‭ ‬وسط‭ ‬اتاق‭ ‬کوبیدم‭ ‬و‭ ‬میز‭ ‬شکست‭ ‬و‭ ‬دستم‭ ‬زخمی‭ ‬شد،‭ ‬درهمان‭ ‬حال‭ ‬چشمم‭ ‬به‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬ام‭ ‬افتاد‭ ‬که‭ ‬دهها‭ ‬بار‭ ‬تماس‭ ‬گرفته‭ ‬بودند‭. ‬شماره‭ ‬برادرم‭ ‬را‭ ‬گرفتم،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬حرفی‭ ‬بزنم،‭ ‬با‭ ‬خنده‭ ‬گفت‭ ‬برادر‭: ‬آپریل‭ ‬فول‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬چشیدی؟‭! ‬یکباره‭ ‬تنم‭ ‬لرزید،‭ ‬یعنی‭ ‬برادرم‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬شوخی‭ ‬کرده‭ ‬بود؟‭ ‬یعنی‭ ‬به‭ ‬سبک‭ ‬این‭ ‬طرفی‭ ‬ها‭ ‬دروغ‭ ‬آپریلی‭ ‬گفته‭ ‬بود؟‭ ‬خودم‭ ‬هم‭ ‬نفهمیدم‭ ‬هرچه‭ ‬فریاد‭ ‬بود‭ ‬برسرش‭ ‬کشیدم،‭ ‬گفتم‭ ‬اگر‭ ‬من‭ ‬سکته‭ ‬قلبی‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬اگر‭ ‬من‭ ‬دچار‭ ‬سکته‭ ‬مغزی‭ ‬می‭ ‬شدم‭ ‬تو‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کردی؟‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬گفتم‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬می‭ ‬آیم‭ ‬تا‭ ‬مادرم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬بیاورم‭. ‬ولی‭ ‬سعی‭ ‬کن‭ ‬جلوی‭ ‬چشم‭ ‬من‭ ‬ظاهر‭ ‬نشوی‭! ‬

1464-88