پرویز‭ ‬قاضی‭ ‬سعید‭ ‬ماندگاراست‭ ‬

خبر‭ ‬برق‭ ‬آسا‭ ‬به‭ ‬دوستان‭ ‬رسید‭: ‬پرویز‭ ‬به‭ ‬هستی‭ ‬جاودانه‭ ‬پیوسته‭ ‬است‭. ‬نویسنده‭ ‬پرشوری‭ ‬که‭ ‬سفر‭ ‬عشق‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬داستان‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬های‭ ‬مردم‭ ‬می‭ ‬بُرد‭. ‬شیرین‭ ‬نویس‭ ‬بود‭. ‬نامش‭ ‬لبخند‭ ‬به‭ ‬لب‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬آورد،‭ ‬مردم‭ ‬دوستش‭ ‬داشتند‭. ‬عشق‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬فهمید‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬جوانها‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬پیرها‭ ‬از‭ ‬داستان‭ ‬های‭ ‬او‭ ‬لذت‭ ‬می‭ ‬بردند‭… ‬به‭ ‬دیدارش‭ ‬می‭ ‬آمدند‭ ‬تا‭ ‬او‭ ‬عشق‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داستانهای‭ ‬خود‭ ‬بازتاب‭ ‬دهد‭.‬

به‭ ‬یاد‭ ‬می‭ ‬آورم،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬شصت‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دفتر‭ ‬اطلاعات‭ ‬قدم‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬فاکوپا‭ ‬که‭ ‬بزرگترین‭ ‬سازمان‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬خاورمیانه‭ ‬بود‭ ‬می‭ ‬رفتیم،‭ ‬نویسنده‭ ‬زبردست‭ ‬فاکوپا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬ازطرح‭ ‬های‭ ‬مشهور‭ ‬فاکوپا‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬کلیدی‭ ‬داشت‭. ‬بهترین‭ ‬و‭ ‬موثرترین‭ ‬طرح‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬میداد‭. ‬یک‭ ‬رکن‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سازمان‭ ‬بزرگ‭ ‬بود‭.‬

درآمریکا‭ ‬به‭ ‬کتشگران‭ ‬سیاسی‭ ‬پیوست‭. ‬میهن‭ ‬دوست‭ ‬بود،‭ ‬از‭ ‬صمیم‭ ‬قلب‭ ‬کشورش‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشت،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سالهای‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬میهن‭ ‬چشمهایش‭ ‬را‭ ‬پرآب‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬ازایران‭ ‬سخن‭ ‬می‭ ‬گفت‭… ‬درسالهای‭ ‬اخیر،‭ ‬فشار‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬میهن،‭ ‬نومیدی‭ ‬درفضای‭ ‬بی‭ ‬پاسخ‭ ‬در‭ ‬سرزمین‭ ‬غربت‭ ‬بیمارش‭ ‬کرد؛‭ ‬بیماریش‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬جسمانی‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬درد‭ ‬میهن‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬میهنانش‭ ‬بستگی‭ ‬داشت‭. ‬در‭ ‬زادروز‭ ‬استاد‭ ‬پهلوان،‭ ‬یعنی‭ ‬ماه‭ ‬پیش‭ ‬درخانه‭ ‬عسل‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ندیدم‭. ‬گفتند‭ ‬بیمار‭ ‬است‭.‬

امروز‭ ‬با‭ ‬نا‭ ‬باوری‭ ‬خبرایستادن‭ ‬قلب‭ ‬پُرمهرش‭ ‬را‭ ‬شنیدم‭…. ‬دردناک‭ ‬بود‭. ‬خاطرات‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬مرور‭ ‬کردم‭. ‬یاد‭ ‬داستان‭ ‬اشگ‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬لبخندها‭ ‬افتادم‭. ‬افسوس‭ ‬که‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬سربلندی‭ ‬دوباره‭ ‬کشورش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬ی‭ ‬امیدی‭ ‬که‭ ‬داشت‭ ‬ندید‭. ‬

روانش‭ ‬شاد‭ ‬و‭ ‬یادش‭ ‬در‭ ‬دلها‭ ‬ماندگاراست؛‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اندوه‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬آن‭ ‬دوست‭ ‬نازنین‭ ‬بویژه‭ ‬خواهرمهربان‭ ‬و‭ ‬بزرگوارش‭ ‬شریکیم‭ ‬که‭ ‬استاد‭ ‬توس‭ ‬فرماید‭:‬

فراوان‭ ‬بمانی،‭ ‬سرآید‭ ‬زمان‭ –  ‬کسی‭ ‬زنده‭ ‬برنگذرد‭ ‬زآسمان‭ ‬

دانش‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬فروغی

همه،‭ ‬با‭ ‬آرزوی‭ ‬دیدار‭ ‬وطن،‭ ‬درغربت‭ ‬دق‭ ‬کردند‭!‬

رضا‭ ‬فاضلی،‭ ‬مسعود‭ ‬صدر،‭ ‬رافی‭ ‬خاچاطوریان،‭ ‬مانوک‭ ‬خدابخشیان،‭ ‬سعید‭ ‬قائم‭ ‬مقامی،‭ ‬حسین‭ ‬مهری،‭ ‬تورج‭ ‬فرازمند،‭ ‬نادر‭ ‬نادرپور،‭ ‬اسداله‭ ‬مروتی،‭ ‬فرهنگ‭ ‬فرهی،‭ ‬پرویزکاردان‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬پرویز‭ ‬قاضی‭ ‬سعید‭ ‬همه‭ ‬رفقای‭ ‬ما‭ ‬بودند‭. ‬رفقای‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬همت‭ ‬مهدی‭ ‬جان‭ ‬ذکایی‭ ‬حالا‭ ‬در‭ ‬رثای‭ ‬پرویز‭ ‬قاضی‭ ‬سعید،‭ ‬اینجا‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬جوانان،‭ ‬چند‭ ‬سطری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسم‭ ‬یادبود‭ ‬نوشته‭ ‬ایم‭.‬

اتفاقا‭ ‬من‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭ ‬در‭ ‬موردپرویز‭ ‬بنویسم‭. ‬هزاران‭ ‬صفحه‭ ‬نوشته‭ ‬های‭ ‬او،‭ ‬که‭ ‬سالهای‭ ‬سالها‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬سالهای‭ ‬سال‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬همه‭ ‬درباره‭ ‬ی‭ ‬خود‭ ‬اوست‭ ‬نیازی‭ ‬نیست‭ ‬من‭ ‬درباره‭ ‬اش‭ ‬حرفی‭ ‬بزنم‭ ‬که‭ ‬حرف‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬بشود‭ ‬نوشت‭. ‬جز‭ ‬یک‭ ‬جمله،‭ ‬درباره‭ ‬ی‭ ‬او،‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬ی‭ ‬همه‭ ‬ی‭ ‬آن‭ ‬اسامی‭ ‬درآغاز‭ ‬ذکرشان‭ ‬کردم‭. ‬جمله‭ ‬ی‭ ‬معروفی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬فعل‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬تغییردهم‭.‬

همه،‭ ‬با‭ ‬آرزوی‭ ‬دیدار‭ ‬وطن،‭ ‬درغربت‭ ‬دق‭ ‬کردند‭ ‬نمیدانم‭ ‬کدامیک‭ ‬از‭ ‬ما،‭ ‬که‭ ‬اینجا‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬پرویز‭ ‬چند‭ ‬سطری‭ ‬قلمی‭ ‬کرده‭ ‬ایم‭ ‬نفربعدی‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭. ‬شاید‭ ‬من‭! ‬اما‭ ‬بی‭ ‬شک‭ ‬تا‭ ‬نام‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬لیست‭ ‬بالا‭ ‬اضافه‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬مهدی‭ ‬بخواهد‭ ‬درباره‭ ‬ی‭ ‬نام‭ ‬تازه‭ ‬بنویسیم‭ ‬بیایید،‭ ‬آقایان‭ ‬از‭ ‬نویسندگان،‭ ‬آقایان‭ ‬رفقا،‭ ‬بدانیم‭ ‬بزودی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬لیست‭ ‬اضافه‭ ‬خواهیم‭ ‬شد‭. ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬یکبار‭ ‬دیگر‭- ‬فقط‭ ‬هم‭ ‬را‭ ‬ببینیم‭. ‬ببینیم‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬پیر‭ ‬شده‭ ‬ایم‭. ‬به‭ ‬بینیم‭ ‬که‭ ‬چقدر‭ ‬فرصت‭ ‬های‭ ‬دوست‭ ‬داشتن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬ایم‭. ‬بیائید‭ ‬یکبار‭ ‬دیگر‭- ‬شاید‭ ‬به‭ ‬بهانه‭  ‬رفتن‭ ‬پرویز،‭ ‬دورهم‭ ‬جمع‭ ‬شویم‭.  ‬فقط‭ ‬همین‭!‬

شهرام‭ ‬همایون

آخرین قصه نویس زندگی
درغربت که مغلوب مرگ شد 

وی‭ ‬بعنوان‭ ‬سردبیردر‭ ‬تدام‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬روزنامه‭ ‬عصرامروز‭ ‬نقش‭ ‬بزرگی‭ ‬داشت‭ ‬

قطارمرگ‭ ‬چه‭ ‬بی‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬ترحم‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬ما‭ ‬انسانهای‭ ‬ایرانی‭ ‬قرن‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬یکمی‭ ‬میزند‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬عزیزان‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬روزه‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬چند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬شرایط‭ ‬نا‭ ‬هموار‭ ‬زندگی‭ ‬واوضاع‭ ‬سیاسی‭ ‬اجتماعی‭ ‬تا‭ ‬خوش‭ ‬آیند‭ ‬تا‭ ‬گورستانهای‭ ‬شهر‭ ‬بدرقه‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬در‭ ‬برون‭ ‬مرزها‭ ‬هم‭ ‬کم‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬نیستند‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬ناگهانی‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬غافل‭ ‬نقاب‭ ‬درخاک‭ ‬کشیدند‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬خو‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬بینش‭ ‬ادبی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬خود‭ ‬محروم‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬تک‭ ‬تک‭ ‬آنهااشاره‭ ‬کنیم‭ ‬شاید‭ ‬از‭ ‬حوصله‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬خارج‭ ‬باشد‭.‬

آخرین‭ ‬حلقه‭ ‬مفقوده‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬تاسف‭ ‬انگیز،‭ ‬فقدان‭ ‬دردناک،‭ ‬و‭ ‬ناگهانی‭ ‬همکار‭ ‬گرامی‭ ‬و‭ ‬عزیزمان،‭ ‬پرویز‭ ‬قاضی‭ ‬سعید‭ ‬چهره‭ ‬دیرپای‭ ‬رسانه‭ ‬ای‭ ‬ومطبوعاتی‭ ‬کشورمان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واپسن‭ ‬روزهای‭ ‬هفته‭ ‬گذشته‭ ‬هموطنانش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬فعالیتهای‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬با‭ ‬مرگ‭ ‬ناگهانی‭ ‬خود‭ ‬محروم‭ ‬کرد‭.‬

‭… ‬و‭ ‬اما‭ ‬اجازه‭ ‬بفرمائید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کوتاه‭ ‬مطلب‭ ‬مروری‭ ‬کوتاه‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬رسانه‭ ‬ای‭ ‬قاضی‭ ‬سعید‭ ‬عمدتا‭ ‬در‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬فعالیتهای‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬نزدیک‭ ‬با‭ ‬موسسه‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬نوشتن‭ ‬داستانهای‭ ‬عاشقانه‭ ‬و‭ ‬پلیسی‭ ‬برای‭ ‬اطلاعات‭ ‬بانوان‭ ‬که‭ ‬خواهان‭ ‬فراوانی‭ ‬درآن‭ ‬زمان‭ ‬داشت‭ ‬بازنویسی‭ ‬کنیم،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬افتادن‭ ‬ازوطن،‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬وی‭ ‬جایگاه‭ ‬ویژه‭ ‬ای‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬قاضی‭ ‬سعید‭ ‬را‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬سیاسی‭ ‬مبارز‭ ‬پرشور‭ ‬کرد‭.‬

البته‭ ‬دراوایل‭ ‬مبارزات‭ ‬سیاسی‭ ‬وی‭ ‬با‭ ‬انتشار‭ ‬هفته‭ ‬نام‭ ‬ایران‭ ‬تریبیون‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بعنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬چهره‭ ‬های‭ ‬شاخص‭ ‬اپوزیسیون‭ ‬مطرح‭ ‬کرد‭. ‬اما‭ ‬دیری‭ ‬نپائید‭ ‬که‭ ‬انتشار‭ ‬این‭ ‬تریبیون‭ ‬نیز‭ ‬مثل‭ ‬همه‭ ‬نشریات‭ ‬کاغذی‭ ‬به‭ ‬کمبودهای‭ ‬مالی‭ ‬برخوردکرد‭ ‬واجبارا‭ ‬غیراز‭ ‬تعطیل‭ ‬آن‭ ‬نشریه‭ ‬جامع‭ ‬ووزین‭ ‬راه‭ ‬دیگری‭ ‬برای‭ ‬قاضی‭ ‬سعید‭ ‬باقی‭ ‬نگذاشت‭ ‬اما‭ ‬وی‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬تلاش‭ ‬بر‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سفر‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬به‭ ‬جنوب‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬ناشر‭ ‬روزنامه‭ ‬عصرامروز‭ ‬بعنوان‭ ‬سردبیراین‭ ‬نشریه‭ ‬تازه‭ ‬متولد‭ ‬شده‭ ‬گام‭ ‬اساسی‭ ‬تری‭ ‬درجهت‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬رژیم‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬کشورمان‭ ‬برداشت‭ ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬وطن‭ ‬دوم‭ ‬ایرانیان‭ ‬معروفیت‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬موقعیت‭ ‬مضاعفی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬عزیز‭ ‬فراهم‭ ‬آورد‭ ‬که‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬تلویزیون‭ ‬های‭ ‬کانال‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬پارس‭ ‬محصول‭ ‬آن‭ ‬بود،‭ ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬او‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬پیگیری‭ ‬جدی‭ ‬تر‭ ‬مسایل‭ ‬سیاسی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬داستان‭ ‬نویسی‭ ‬نیز‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬مورد‭ ‬علاقه‭ ‬وی‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬بعد‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬بخشید‭.‬

و‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬این‭ ‬کوتاه‭ ‬مطلب‭ ‬اجازه‭ ‬بفرمائید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬نیز‭ ‬اشاره‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬زنده‭ ‬یاد‭ ‬قاضی‭ ‬سعید‭ ‬در‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬روزنامه‭ ‬عصر‭ ‬امروز‭ ‬مخصوصا‭ ‬درسالهای‭ ‬اولیه‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬هیچکدام‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬تجربه‭ ‬انتشار‭ ‬یک‭ ‬نشریه‭ ‬یومیه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قطع‭ ‬بزرگ‭ ‬نظیر‭ ‬روزنامه‭ ‬های‭ ‬متعارف‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬را‭ ‬نداشتیم‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬سردبیری‭ ‬شب‭ ‬روزنامه‭ ‬اطلاعات‭ ‬چاپ‭ ‬تهران‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گرفتاری‭ ‬فائق‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬تا‭ ‬دیروقت‭ ‬نیز‭ ‬کار‭ ‬روبراه‭ ‬کردن‭ ‬عصر‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬دراز‭ ‬می‭ ‬کشید‭ ‬حتی‭ ‬تا‭ ‬بامداد‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬دردفتر‭ ‬باقی‭ ‬می‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬روزنامه‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬چاپ‭ ‬نمی‭ ‬کرد‭ ‬راهی‭ ‬منزل‭ ‬نمی‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬سایت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬نشریاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬گذشته‭ ‬مطالبی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬قاضی‭ ‬سعید‭ ‬درخارج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬قلمی‭ ‬کردند‭ ‬مخفی‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬رسانه‭ ‬های‭ ‬تصویری‭ ‬اشاره‭ ‬داشتند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬فقدان‭ ‬نازنین‭ ‬مرد‭ ‬بزرگ‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬مان‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬قضاوتهای‭ ‬عجولانه‭ ‬نیز‭ ‬درجای‭ ‬خود‭ ‬تاسف‭ ‬بزرگتری‭ ‬را‭ ‬باقی‭ ‬می‭ ‬گذارد‭.‬

همایون‭ ‬هوشیار‭ ‬نژاد

یادی‭ ‬از‭ ‬پرویز‭ ‬قاضی‭ ‬سعید

من‭ ‬وقتی‭ ‬درابتدای‭ ‬دهه‭ ‬1970‭ ‬برای‭ ‬تحصیل‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آمدم،‭ ‬هدفم‭ ‬تحصیل‭ ‬رشته‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬و‭ ‬سینما‭ ‬بود‭. ‬نوشتن‭ ‬درباره‭ ‬فیلم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬شروع‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬از‭ ‬اینجا‭ ‬ادامه‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬مطالبم‭ ‬در‭ ‬نشریات‭ ‬سینمایی،‭ ‬فردوسی،‭ ‬تماشا‭ ‬و‭ ‬رودکی‭ ‬چاپ‭ ‬می‭ ‬شد‭.‬

دپارتمان‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬دانشگاه‭ ‬فقط‭ ‬یازده‭ ‬دانشجو‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬خلوت‭ ‬ترین‭ ‬دپارتمان‭ ‬دانشگاه‭ ‬بود،‭ ‬چون‭ ‬رشته‭ ‬چندان‭ ‬دلپسندی‭ ‬برای‭ ‬جوانها‭ ‬محسوب‭ ‬نمی‭ ‬شد‭ ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬شخص‭ ‬واقعا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬علاقه‭ ‬داست‭.‬

دپارتمان‭ ‬سینما‭ ‬در‭ ‬قطب‭ ‬مخالف‭ ‬دانشگاه‭ ‬قرار‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬دپارتمان‭ ‬کرسهای‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬گرفتم‭ ‬تا‭ ‬درسم‭ ‬تمام‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بازگردم‭.‬

وقتی‭ ‬کتلین‭ ‬کلیور،‭ ‬همسر‭ ‬الدریج‭ ‬کلیور‭ ‬رهبر‭ ‬گروه‭ ‬پلنگان‭ ‬سیاه‭ ‬برای‭ ‬تدریس‭ ‬به‭ ‬دانشگاه‭ ‬ما‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬مارکسیزم‭ ‬را‭ ‬تدریس‭ ‬کند،‭ ‬خلوتی‭ ‬دپارتمان‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬ساختمان‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬هجوم‭ ‬دانشجویان‭ ‬برای‭ ‬دیدن‭ ‬اوو‭ ‬اسم‭ ‬نویسی‭ ‬در‭ ‬کلاس‭ ‬اش‭ ‬که‭ ‬معروفیت‭ ‬بسیاری‭ ‬میان‭ ‬جوانان‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬داشت،‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اوج‭ ‬جنگ‭ ‬ویتنام‭ ‬و‭ ‬تظاهرات‭ ‬روزانه‭ ‬در‭ ‬محوطه‭ ‬دانشگاه‭ ‬برعلیه‭ ‬جنگ،‭ ‬کمی‭ ‬دچار‭ ‬تغییر‭ ‬شد‭. ‬اما‭ ‬وقتی‭ ‬واترگیت‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬روزنامه‭ ‬نگار‭ ‬جوان‭ ‬کارل‭ ‬برنستین‭ ‬و‭ ‬باب‭ ‬وودوارد‭) ‬آن‭ ‬را‭ ‬برملا‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬موجب‭ ‬استعفای‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬وقت‭ (‬ریچارد‭ ‬نیکسن‭) ‬شدند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬معروفیت‭ ‬زیادی‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کردند،‭ ‬رشته‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬ناگهان‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬داغ‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬راهروهای‭ ‬دپارتمان‭ ‬ما‭ ‬صف‭ ‬تشکیل‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬آنجا‭ ‬اسم‭ ‬نویسی‭ ‬کنند‭.‬

این‭ ‬گرایش‭ ‬و‭ ‬موج‭ ‬غیرقابل‭ ‬وصف‭ ‬که‭ ‬صرفا‭ ‬برای‭ ‬شهرت‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬فلسفه‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬مرا‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سبک‭ ‬غربی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬ببرم،‭ ‬دلسرد‭ ‬کرد،‭ ‬چون‭ ‬هجوم‭ ‬ناگهانی‭ ‬خواستاران‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬برمبنای‭ ‬مشهورشدن‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬ارزش‭ ‬آن‭ ‬بود،‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬کلیه‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬رشته‭ ‬سینما‭ ‬متمرکز‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬رشته‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رساندم‭ ‬که‭ ‬مصادف‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬جریانات‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬داشت‭. ‬اما‭ ‬اندیشه‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری،‭ ‬هرچند‭ ‬نوشته‭ ‬هایم‭ ‬اینجا‭ ‬چاپ‭ ‬می‭ ‬شد،‭ ‬مرا‭ ‬رها‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬با‭  ‬انتشار‭ ‬نشریه‭ ‬یی‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬سیاسی‭ (‬چون‭ ‬اکثر‭ ‬نشریات‭ ‬فارسی‭ ‬زبانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬انتشار‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬همگی‭ ‬سیاسی‭ ‬بودند‭)‬،‭ ‬خلاء‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬فرهنگی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مطالبی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬ادبی‭ ‬پر‭ ‬کنم‭. ‬اسم‭ ‬نشریه‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬گذاشتیم‭ ‬طلوع‭ ‬که‭ ‬طلوعی‭ ‬بود‭ ‬درباره‭ ‬مسایل‭ ‬دیگر‭.‬

در‭ ‬همین‭ ‬زمان‭ ‬نشریه‭ ‬یی‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬ایران‭ ‬تریبیون‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬سن‭ ‬حوزه‭ (‬شمال‭ ‬کالیفرنیا‭) ‬شروع‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬به‭  ‬خاطر‭ ‬اخبار‭ ‬و‭ ‬مطالب‭ ‬سیاسی‭ ‬اش‭ ‬زود‭ ‬میان‭ ‬ایرانیانی‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬آمده‭ ‬بودند‭ ‬خوانندگان‭ ‬بسیاری‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬اسم‭ ‬ناشرش‭ (‬پرویز‭ ‬قاضی‭ ‬سعید‭) ‬را‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬کتاب‭ ‬هایش‭ ‬می‭ ‬شناختم،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬تلفن‭ ‬زدم‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬راهنمایی‭ ‬نشریه‭ ‬نوپای،‭ ‬صحبتی‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭. ‬با‭ ‬گشاده‭ ‬رویی‭ ‬مرا‭ ‬پذیرفت،‭ ‬هرچند‭ ‬وقتی‭ ‬پای‭ ‬رقابت‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آید‭( ‬که‭ ‬درمورد‭ ‬ما‭ ‬رقابتی‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭) ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬گشاده‭ ‬رویی‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬توان‭ ‬داشت،‭ ‬اما‭ ‬برخلاف‭ ‬آن،‭ ‬وقتی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬صرف‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬طلوع‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬خوانندگانش‭ ‬اطلاع‭ ‬داد‭.‬

قاضی‭ ‬سعید‭ ‬فعالیت‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬هیچگاه‭ ‬ترک‭ ‬نکرد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬انتهای‭ ‬عمربه‭ ‬آن‭ ‬وفادارماند‭.  ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬خون‭ ‬افراد‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬وزش‭ ‬هر‭ ‬بادی‭ (‬نظیرآن‭ ‬جوانهایی‭ ‬که‭ ‬ماجرای‭ ‬واترگیت‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رشته‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاری‭ ‬جلب‭ ‬کرد‭) ‬به‭ ‬سویی‭ ‬پرتاب‭ ‬نشوند‭. ‬

سعید‭ ‬شفا‭ ‬