تظاهرات ایرانیان در نیویو رک، واشنگتن، تگزاس، نوادا
و شمال کالیفرنیا در شهرهای کانادا در سراسر اروپا
درکشورهای همسایه ایران ادامه دارد

درخشش نورانی رنگارنگ پرچم ایران بر دیوار های شهرداری لس انجلس احساسات 26 هزار ایرانی را بر انگیخت

تظاهرات‭ ‬20و30‭  ‬هزارنفره‭ ‬ایرانیان‭  ‬در‭ ‬برابر‭ ‬ساختمان‭ ‬شهرداری‭ ‬وفدرال‭ ‬بیلدینگ‭ ‬یک‭ ‬رکورد‭ ‬بیسابقه‭ ‬در‭ ‬40سال‭ ‬گذشته‭ ‬بود