1529-39

ﻣﻴﺮاث ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ چرا نیست؟ هنرمندی ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺳﻨﺖها را ﺷﮑﺴﺖ، ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪ! یا ناپدیدش کردند؟ ما خبر داشتیم «ﻣﻴﺮاث» این ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺗﻮاﻧﺎ و متفاوت که بدون جنجال تحصیلاتش را به پایان رساند همزمان چند ترانه بسیار زیبا هم آماده کرده بود ومثل جام عشقش، ﺷﻴﻮﻩای سنت شکن داشت و اﺟﺮاهاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ سه ﻧﺴﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ میکرد. میراث هم به خاطر طرفدارانش که به انتظار دیدن دوباره میراث بارها با ما تماس گرفتند، یا در اینترنت به دنبالش می گشتند لحظه ای دست از آموختن و ساختن کارهای هنری بر نداشت.
میراث ﻋﺎﺻﯽ و ﺳﺮﮐﺶ بود ولی بسیار باهوش، دو ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ، ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﭼﻬﺮﻩهای ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺎب ﺑﺮداﺷﺖ، ﺑﯽﭘﺮوا و ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺣﺮف زد، ﮐﺘﺎبهاﻳﺶ ﭘﺮﻓﺮوشﺑﻮد، ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﻴﺎرﯼ داشت، همزﻣﺎن ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ در ملک وﺳﻴﻊ اش که در شمال آمریکا خریداری کرد نفت پیدا شد و بما گفتند یکی از بزرگترین منابع نفتی منطقه به شمار میرفت، ﺑﺮاﯼ ﺁن زﻣﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪها داﺷﺖ. ولی ﻣﺎههاﺳﺖ هیچ ﮐﺲ ﺧﺒﺮﯼ از ﻣﻴﺮاث ﻧﺪارد، ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ آیا میراث به دست گروهی ضد ایرانی و ضد میراث، در آمریکا ناپدید گشته؟ یا به دلیل اینکه نباید چنین صدا و چنین موقعیتی داشته باشد، ناپدیدش کردند؟ گروهی هم به ما گفتند فقط مال و اموال نبوده، حسادت بی حد نسبت به این ستاره بی نظیر وجود داشته، تا آنجایی که میراث مجبور شد از پلیس لس آنجلس تقاضای کمک کند.
چرا؟ مگر چند هنرمند مثل میراث داریم؟ اگرما به عنوان هموطن و رسانه، غمخواری نکنیم، چه کسانی غمخوار صدای پر قدرت میراث اند؟ صدایی که قصد خاموش کردنش را دارند! مجله جوانان سالهاست پشتیبان ایرانیان و اهداف ممتازشان در خارج از کشور بوده و حالا هم از همین طریق به این هنرمند مبارز ایرانی می گوییم خانم میراث شما تنها نیستید، و لطفا ما را بیخبر نگذارید.

1529-41